Disclaimer en cookies

Voorwaarden en Disclaimer

Goede afspraken maken goede vrienden. Hieronder kan u onze voorwaarden lezen.

Heeft u na het lezen van onze voorwaarden nog vragen of bedenkingen? Neem dan contact op met ons! Wenst u een melding te maken of klacht in te dienen? Klik hier

Algemene voorwaarden

Zodra men de website betreedt, verklaart men zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Hiermee verklaart men tevens dat men gerechtigd is om deze verbintenis aan te gaan of mits toestemming van een gerechtigd persoon.

Indien u niet akkoord kan gaan met onze website en/of de Algemene voorwaarden, kunnen we u enkel aanraden om er geen gebruik meer van te maken.

Het is mogelijk dat specifieke voorwaarden in de plaatst treden van de Algemene Voorwaarden. Deze specifieke voorwaarden gelden slechts voor het gedeelte van de Algemene Voorwaarden waar zij van afwijken.

We kunnen ten alle tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding.

Gebruik van de website

Het gebruik van de volledige website, inclusief diensten, is op eigen risico. Onze website is te gebruiken op "as is"-basis, dus zondere enige impliciete of expliciete garantie of voorwaarde. Uiteraard streven wij naar een website die veilig is en een goed werkt, desondanks kunnen wij geen absolute garanties geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief haar diensten.

We kunnen geen garanties bieden met betrekking tot de toegankelijkheid van onze website of aangeboden diensten. De website is te gebruiken op "as available"-basis.
We streven naar een website met slechts een minimum aan onderbrekingen of storingen, maar we zijn in geen geval aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige toegang tot de website en haar diensten.

Het is mogelijk dat bepaalde inhoud van onze website kan gedownload worden. Dit is steeds op eigen risico. Schade ten gevolge van verlies van data of schade aan de computer valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Derden, bezoekers aan de website en gebruikers van diensten moeten zich onthouden van handelingen die het gebruik van de website in gevaar kunnen brengen. Stel dat een dergelijke handelingen die goede werkingen en/of het veilige karakter van de website en/of haar diensten in gedrang breng en/of tot de gebrekkige toegankelijkheid

De website bevat verwijzingen naar andere website en/f elektronische communicatieportalen. Het plaatsten van dergelijke verwijzing betekent niet automatisch dat we akkoord gaan met de inhoud van die websites. Deze verwijzingen zijn dan ook op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken. We zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die hieruit voortvloeit.

Inhoud en informatie op de website

We besteden grote zorg aan de website en de informatie die erop staat. We kunnen onze website en haar inhoud steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen. Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie onvolledig is, niet accuraat en/of niet nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van handelingen die de gebruiken of bezoeker neemt op basis van de informatie op onze website. Zo verschijnt er op de website ook informatie en bestanden afkomstig van derde partijen. Deze derde partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze inhoud en bestanden.

Stel dat bepaalde inhoud op de website ene schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan u om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodanig dat wij gepaste maatregelen kunnen nemen.

Privacy

Iedere bezoeker van onze website laat informatie over zichzelf na. Deze hoeveelheid informatie verschilt naarmate de handelingen die worden verricht. We houden ons aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten ervan (“de Privacy Wet”).

Deze site gebruikt cookies van Google om services te leveren, advertenties te personaliseren en verkeer te analyseren. Informatie over je gebruik van deze site wordt gedeeld met Google. Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan de website kunnen permanent bewaard worden en anoniem. De gebruiker kan, bijvoorbeeld om zich in te schrijven, gegevens verstrekken. Deze gegevens kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Het verwerken van een inschrijvingen of deelname.
 • Het contacteren van de gebruiker of bezoeker, bijvoorbeeld naar aanleiding van een inschrijving, deelname of het gebruik van het contactformulier.
 • Het is ook mogelijk dat deze gegevens gebruikt worden om de gebruiker te informeren over nieuwe weetjes, evenementen en diensten.
 • Het verbeteren van de website en diensten, al dan niet in samenwerkingen met externe partners

Door haar/zijn persoonsgegevens via de Website te verstrekken, geeft de gebruiker van de Website uitdrukkelijk de toestemming aan Epos vzw om deze te verwerken voor de vermelde doeleinden. Deze toestemming omvat tevens de toelating om

 • de persoonsgegevens te verzenden aan en te laten verwerken door de titularissen van de domeinnamen van de Website.
 • bepaalde personen in dienst van Epos vzw, of bepaalde personen of entiteiten waarmee Epos vzw een overeenkomst heeft gesloten, toegang te geven. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Behouden bovenstaande uitzonderingen, geven we geen informatie door aan derden, tenzij op verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in bij wet opgelegde gevallen.

Gebruikers kunnen ten alle tijde de verstrekte gegevens wijzigen. We kunnen dat vragen om de wijziging op door ons voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

We zijn gerechtigd om de inhoud van dit Privacy Beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker of gebruiker op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendomsrechten zijn in regel van toepassing op de website en de inhoud. . Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Indien de geldigheid of werking van één of meerder van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst.

Inschrijvingen

Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde de voorwaarden en prijzen van onze evenementen te wijzigen, zonder enige vorm van formaliteit of voorafgaande kennisgeving. Bij inschrijving en deelname aan evenementen gaat u akkoord met onze voorwaarden en dat foto's gemaakt kunnen worden. Deze foto's kunnen gebruikt worden door epos vzw en diens acties en programma's. Uw gegevens kunnen ook kenbaar gemaakt worden naar andere gebruikers toe in functie van een deelnemerslijst.

Voor het evenement 'Grensverleggers' op 14 december 2017 gelden bijkomende voorwaarden met betrekking tot annulering en no-show. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 10 december 2017. Bij annulering na deze datum of no-show wordt er een onkostenvergoeding van €30,- in rekening gebracht. De 30€ geven we terug aan het milieu via een goed doel. Epos behoudt het recht om dit goed doel te bepalen. Annuleren kan alleen per e-mail via info @ epos-vlaanderen.be

Een no-show wordt vastgesteld aan de hand van de aanwezigheidslijst die persoonlijk gehandtekend moet worden door de deelnemer wanneer deze opdaagt op het evenement.

Er kan sprake zijn van overmacht. Epos behoudt echter het recht om hierover autonoom te oordelen. Overmacht moet kunnen worden gestaafd aan de hand van bewijzen.

Disclaimer t.a.v. de Europese Commissie Deze website kwam tot stand met Financiële steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Commissie. De steun van de Europese Commissie voor het tot stand komen van deze website, betekent niet dat de commissie alle inhoud onderschrijft. De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie op deze website.

Cookiebeleid van EPOS vzw

EPOS vzw met zetel te Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel is verantwoordelijk voor dit cookiebeleid. Voor alle vragen en/of opmerkingen kunt u terecht op het hierboven vermelde adres of bij op het e-mailadres info@epos-vlaanderen.be.µ

EPOS vzw vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik haar EPOS vzw -content kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. EPOS vzw wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op EPOS vzw -onlinediensten worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst EPOS vzw u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. EPOS vzw wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar onlinediensten zoveel mogelijk waarborgen. EPOS vzw heeft geprobeerd dit beleid zo eenvoudig mogelijk te houden.

Dit cookiebeleid is van toepassing op alle “EPOS vzw-onlinediensten”, met name alle websites, (mobiele) applicaties en internetdiensten die EPOS vzw aanbiedt en die toegang geven tot EPOS vzw content. Bepaalde verzamelde gegevens laten toe om u te identificeren of om een band met u te leggen als natuurlijke persoon en kwalificeren derhalve als persoonsgegevens. In dat geval is ook de informatie (m.i.v. uw verschillende rechten) zoals uiteengezet in ons privacybeleid van toepassing op deze verwerkingen door de cookies. EPOS vzw kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan haar diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante EPOS vzw-onlinediensten en gelden vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden door de website of webtoepassing tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken. Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of applicatie gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of applicatie.

Hoe kan u het gebruik van cookies op EPOS vzw-onlinediensten weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen, als volgt:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
 • Firefox: http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen
 • Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Wanneer u cookies uitschakelt, moet u er rekening mee houden dat bepaalde grafische elementen er misschien niet mooi uitzien, of dat u bepaalde toepassingen niet kunt gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die EPOS vzw op zijn websites gebruikt.

Gebruikte cookies

 • Drupal Cookies (session-cookie, has_js, simple_cookie_consent)
 • Geldigheid: maximaal 1 jaar.
 • Doel: Dit zijn functionele cookies om de website correct te laten functioneren

 

 • __utma
 • 2 jaar vanaf de eerste log/update
 • Wordt gebruikt om een onderscheid te maken tussen de gebruikers en de sessies. De cookie wordt aangemaakt wanneer de javascriptbibliotheek actief is en er geen enkele __utma cookie bestaat.

 

 • __utmt
 • 10 minuten
 • Deze cookie probeert de aanvraagsnelheid te verlagen.

 

 • __utmb
 • 30 minuten vanaf de eerste log/update (als je geen nieuwe pagina bezoekt binnend e 30 minuten vervalt de cookie)
 • Deze cookie probeert nieuwe bezoeken in kaart te brengen. Samen met utmc kan deze cookie bezoekers-duur in kaart brengen.

 

 • __utmc
 • Todat de browser wordt afgesloten.
 • Deze cookie registreert wanneer een bezoek aan de website afgesloten wordt.

 

 • _ga, _gat(xxx), _gid
 • 2 jaar, 1 minuut en 25 uur
 • Google gebruikt de _ga cookie om de website beheerder een beeld te geven over de bezoekersstromen. De _gat cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken aan de analytische dienst te beperken

 

 • NID, ANID, CONSENT, 1P_JAR
 • Deze cookies worden door Google gebruikt wanneer u de zoekfunctie op onze website gebruikt. Hiermee worden op basis van recente zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-sites getoond.

 

 • __cfduid
 • Deze cookie wordt gebruikt door CloudFare om de snelheid van het laden van bepaalde pagina's op onze website te verbeteren. Deze cookie houdt geen gebruikersidentificatie gegevens bij.