Disclaimer en cookies

Voorwaarden en Disclaimer

Goede afspraken maken goede vrienden. Hieronder kan u onze voorwaarden lezen.

Heeft u na het lezen van onze voorwaarden nog vragen of bedenkingen? Neem dan contact op met ons! Wenst u een melding te maken of klacht in te dienen? Klik hier

Algemene voorwaarden

Zodra men de website betreedt, verklaart men zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Hiermee verklaart men tevens dat men gerechtigd is om deze verbintenis aan te gaan of mits toestemming van een gerechtigd persoon.

Indien u niet akkoord kan gaan met onze website en/of de Algemene voorwaarden, kunnen we u enkel aanraden om er geen gebruik meer van te maken.

Het is mogelijk dat specifieke voorwaarden in de plaatst treden van de Algemene Voorwaarden. Deze specifieke voorwaarden gelden slechts voor het gedeelte van de Algemene Voorwaarden waar zij van afwijken.

We kunnen ten alle tijde beslissen om onze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vorm van schadevergoeding.

Gebruik van de website

Het gebruik van de volledige website, inclusief diensten, is op eigen risico. Onze website is te gebruiken op "as is"-basis, dus zondere enige impliciete of expliciete garantie of voorwaarde. Uiteraard streven wij naar een website die veilig is en een goed werkt, desondanks kunnen wij geen absolute garanties geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van de website, inclusief haar diensten.

We kunnen geen garanties bieden met betrekking tot de toegankelijkheid van onze website of aangeboden diensten. De website is te gebruiken op "as available"-basis.
We streven naar een website met slechts een minimum aan onderbrekingen of storingen, maar we zijn in geen geval aansprakelijk voor schade ten gevolge van een gebrekkige toegang tot de website en haar diensten.

Het is mogelijk dat bepaalde inhoud van onze website kan gedownload worden. Dit is steeds op eigen risico. Schade ten gevolge van verlies van data of schade aan de computer valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Derden, bezoekers aan de website en gebruikers van diensten moeten zich onthouden van handelingen die het gebruik van de website in gevaar kunnen brengen. Stel dat een dergelijke handelingen die goede werkingen en/of het veilige karakter van de website en/of haar diensten in gedrang breng en/of tot de gebrekkige toegankelijkheid

De website bevat verwijzingen naar andere website en/f elektronische communicatieportalen. Het plaatsten van dergelijke verwijzing betekent niet automatisch dat we akkoord gaan met de inhoud van die websites. Deze verwijzingen zijn dan ook op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid aan te klikken en te bezoeken. We zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die hieruit voortvloeit.

Inhoud en informatie op de website

We besteden grote zorg aan de website en de informatie die erop staat. We kunnen onze website en haar inhoud steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen. Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van de informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie onvolledig is, niet accuraat en/of niet nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van handelingen die de gebruiken of bezoeker neemt op basis van de informatie op onze website. Zo verschijnt er op de website ook informatie en bestanden afkomstig van derde partijen. Deze derde partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze inhoud en bestanden.

Stel dat bepaalde inhoud op de website ene schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan u om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodanig dat wij gepaste maatregelen kunnen nemen.

Privacy

Iedere bezoeker van onze website laat informatie over zichzelf na. Deze hoeveelheid informatie verschilt naarmate de handelingen die worden verricht. We houden ons aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten ervan (“de Privacy Wet”).

Deze site gebruikt cookies van Google om services te leveren, advertenties te personaliseren en verkeer te analyseren. Informatie over je gebruik van deze site wordt gedeeld met Google. Als je deze site gebruikt, ga je akkoord met het gebruik van cookies.

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan de website kunnen permanent bewaard worden en anoniem. De gebruiker kan, bijvoorbeeld om zich in te schrijven, gegevens verstrekken. Deze gegevens kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Het verwerken van een inschrijvingen of deelname.
 • Het contacteren van de gebruiker of bezoeker, bijvoorbeeld naar aanleiding van een inschrijving, deelname of het gebruik van het contactformulier.
 • Het is ook mogelijk dat deze gegevens gebruikt worden om de gebruiker te informeren over nieuwe weetjes, evenementen en diensten.
 • Het verbeteren van de website en diensten, al dan niet in samenwerkingen met externe partners

Door haar/zijn persoonsgegevens via de Website te verstrekken, geeft de gebruiker van de Website uitdrukkelijk de toestemming aan Epos vzw om deze te verwerken voor de vermelde doeleinden. Deze toestemming omvat tevens de toelating om

 • de persoonsgegevens te verzenden aan en te laten verwerken door de titularissen van de domeinnamen van de Website.
 • bepaalde personen in dienst van Epos vzw, of bepaalde personen of entiteiten waarmee Epos vzw een overeenkomst heeft gesloten, toegang te geven. Hun toegang is steeds beperkt tot de mate waarin ze die nodig hebben voor de uitoefening van hun functie of opdracht.

Behouden bovenstaande uitzonderingen, geven we geen informatie door aan derden, tenzij op verzoek van gerechtelijke autoriteiten en in bij wet opgelegde gevallen.

Gebruikers kunnen ten alle tijde de verstrekte gegevens wijzigen. We kunnen dat vragen om de wijziging op door ons voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

We zijn gerechtigd om de inhoud van dit Privacy Beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker of gebruiker op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Intellectuele eigendom

Intellectuele eigendomsrechten zijn in regel van toepassing op de website en de inhoud. . Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Indien de geldigheid of werking van één of meerder van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst.

Inschrijvingen

Wij behouden ons het recht voor om ten allen tijde de voorwaarden en prijzen van onze evenementen te wijzigen, zonder enige vorm van formaliteit of voorafgaande kennisgeving. Bij inschrijving en deelname aan evenementen gaat u akkoord met onze voorwaarden en dat foto's gemaakt kunnen worden. Deze foto's kunnen gebruikt worden door epos vzw en diens acties en programma's. Uw gegevens kunnen ook kenbaar gemaakt worden naar andere gebruikers toe in functie van een deelnemerslijst.

Voor het evenement 'Grensverleggers' op 14 december 2017 gelden bijkomende voorwaarden met betrekking tot annulering en no-show. Kosteloos annuleren is mogelijk tot 10 december 2017. Bij annulering na deze datum of no-show wordt er een onkostenvergoeding van €30,- in rekening gebracht. De 30€ geven we terug aan het milieu via een goed doel. Epos behoudt het recht om dit goed doel te bepalen. Annuleren kan alleen per e-mail via info @ epos-vlaanderen.be

Een no-show wordt vastgesteld aan de hand van de aanwezigheidslijst die persoonlijk gehandtekend moet worden door de deelnemer wanneer deze opdaagt op het evenement.

Er kan sprake zijn van overmacht. Epos behoudt echter het recht om hierover autonoom te oordelen. Overmacht moet kunnen worden gestaafd aan de hand van bewijzen.

Disclaimer t.a.v. de Europese Commissie Deze website kwam tot stand met Financiële steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Commissie. De steun van de Europese Commissie voor het tot stand komen van deze website, betekent niet dat de commissie alle inhoud onderschrijft. De commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik van de informatie op deze website.

ALGEMENE DEELNAME VOORWAARDEN “Jouw verhaal op grensverleggers”

1. Concept en organisatie

1.1. Dit Reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deelname aan “Jouw verhaal op grensverleggers” Deelname aan “Jouw verhaal op grensverleggers” houdt automatisch de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement in.

1.2. Deze algemene deelname voorwaarden zijn opgesteld onder de huidige Belgische regelgeving.

1.3. “Jouw verhaal op grensverleggers” is een online wedstrijd en event die wordt georganiseerd door EPOS vzw in haar capaciteit als Nationaal Agentschap.

1.4. Er kan gespeeld worden op de volgende websites in het Nederlands: http://www.epos-vlaanderen.be

2. Algemene principes

2.1. De beslissingen van de organisator - over de wedstrijd, over de deelname, over de aanduiding van de winnaars, over de toepassing van het reglement en over alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien - zijn bindend. Alle situaties die niet uitdrukkelijk door dit reglement zijn voorzien, worden op soevereine wijze beslecht door de organisatoren.

2.2. In geval van misbruiken, misleiding, bedrog of zelf vermoeden van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt EPOS vzw zich uitdrukkelijk het recht om de betrokken deelnemer zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van EPOS vzw uit te sluiten. Dit wordt desgevallend via email gecommuniceerd aan de deelnemer. EPOS vzw behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatoren kunnen daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Elke wijziging van de wedstrijdvoorwaarden zal gepubliceerd worden in het Nederlands op epos-vlaanderen.be

2.3. Druk-, spel- , -zet of vertaalfouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook.

2.4. Bij verwarring tussen de verschillende taalversies van dit regelement primeert de Nederlandstalige versie van dit reglement.

2.5. EPOS vzw of de door EPOS vzw bij de wedstrijd betrokken derden kunnen in geen enkel geval en op geen enkele juridische grondslag door een deelnemer aansprakelijk worden gesteld voor een geleden nadeel of schade van welke aard ook, ook niet voor technische onderbrekingen, vertragingen in het internetverkeer, verlies of beschadiging van verstuurde gegevens of verkeerde antwoorden op vragen. In geen enkel geval kan EPOS vzw. verantwoordelijk worden gehouden voor ongevallen, indirecte deelnemingskosten (o.a. Internet verbinding en PC ), directe of indirecte schade die kan voortkomen uit de deelname van huidige wedstrijd en/of de prijzenattributie.

**3. Deelname aan de wedstrijd en fraude **

3.1. Deelname is voorbehouden aan inwoners van België. Staatsburgers van andere landen kunnen wel deelnemen aan de wedstrijd, maar geen prijzen winnen.

3.2. Werknemers van EPOS vzw en personen wonend op hetzelfde adres kunnen deelnemen aan de wedstrijd, maar kunnen geen prijzen winnen.

3.3. Als de deelnemers hun emailadres registreren, kunnen ze meespelen voor één van de verschillende prijzen.

3.4. EPOS vzw zal de opgegeven gegevens van de deelnemers (emailadres, gebruikersnaam en land van verblijf) enkel gebruiken om te communiceren over de wedstrijd, projecten in de kijker en Grensverleggers. Na afloop van de wedstrijd worden deze niet verwerkt in een elektronische database en niet doorgegeven aan derden.

3.5. EPOS vzw garandeert dat de door u verstrekte gegevens op een eerlijke en rechtmatige manier verzameld en verwerkt zullen worden, conform de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. U hebt het recht om, in overeenstemming met de Privacywet, kennis te nemen van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om kosteloos verbetering of verwijdering te vragen van alle gegevens die u betreffen. U kunt deze rechten uitoefenen door uw vraag in het Nederlands of Engels te sturen naar info@epos-vlaanderen.be met een duidelijke verwijzing naar de “Jouw verhaal op Grensverleggers 2017”

3.6. Elke deelnemer kan slechts éénmalig registreren voor een prijs; meervoudige deelname van eenzelfde speler door middel van verschillende elektronische adressen, door verschillende identiteiten of op welke manier ook, is niet toegestaan. EPOS vzw kan bij om het even welke onregelmatigheid of bij het vermoeden van een poging tot fraude overgaan tot onmiddellijke uitsluiting van de betrokken deelnemer aan deze en/of andere toekomstige wedstrijden.

3.7. Minderjarigen mogen aan een wedstrijd deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben. Indien een minderjarige deelneemt, betekent dit dat hij/zij dergelijke toestemming verkregen heeft. EPOS vzw houdt zich het recht voor om op elk moment de geschreven bevestiging van de verkregen toestemming te vragen, evenals om elke minderjarige van de wedstrijd uit te sluiten die niet onmiddellijk of binnen een door EPOS vzw opgelegde redelijke termijn dergelijke bevestiging kan overmaken.

4. Looptijd en timing

4.1. De actie loopt vanaf donderdag 4 mei 2017 07u00 Brusselse tijd tot en met zaterdag 30 september 2016, 07u Brusselse tijd.

4.2. De wedstrijd eindigt op zaterdag 30 september 2016, 07u Brusselse tijd. Laattijdige deelnames worden niet ontvankelijk verklaard en komen bijgevolg niet in aanmerking voor de toekenning van de prijzen.

5. Spelverloop

5.1. Er kan maximum 3 keer worden deelgenomen aan de wedstrijd. 5.2. De inzendingen moeten voldoen aan de volgende vereisten: voor een schriftelijke deelname maximaal 400 woorden. Columns worden niet geaccepteerd. 5.3.

5.2. Het uiteindelijke doel van de wedstrijd is een zo goed mogelijk verhaal te schrijven.

6. Prijzenpot voor de winnaars

6.1. De winnaars van een prijs worden bepaald op basis van een jurering door EPOS vzw.

6.2. De jury kan, maar is niet verplicht haar beoordelingen kenbaar te maken aan derden, of dit nu de wedstrijdorganisatie of deelnemers betreft.

6.3. De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering geschiedt echter uitsluitend door middel van beoordeling van het ingezonden verhaal.

6.4. De prijzenpot bestaat uit:

 1. Bioscoopticket
 2. Bioscoopticket
 3. Bioscoopticket
 4. Bioscoopticket
 5. Bioscoopticket

6.5. De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd per e-mail. Van het moment dat EPOS vzw de winnaars gecontacteerd heeft, hebben zij tot en met 14 december 2017 de tijd om hun adresgegevens en land- en leeftijd identificatie door te geven. Bij het niet of te laat verschaffen van deze gegevens verzaken de deelnemers aan de gewonnen prijs. Nadat zij EPOS vzw de bovenstaande gegevens bezorgd hebben, zal de toegekende prijs verstuurd worden.

6.6. De prijzen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar, niet omwisselbaar, niet uit betaalbaar in geld of andere waren of diensten. Naargelang de omstandigheden en mogelijkheden, behoudt EPOS vzw zich het recht voor om op elk moment de prijs te vervangen door een soortgelijke prijs.

6.7. Er kan slechts één prijs per adres gewonnen worden. Indien twee personen op hetzelfde adres in aanmerking komen voor een prijs, wordt de prijs toegekend aan de deelnemer die het eerst geldig aan de wedstrijd heeft deelgenomen.

6.8. De winnaars van de wedstrijd verlenen EPOS vzw en de partner Europass Centra de toestemming om, zonder dat deze laatsten daartoe enige vergoeding verschuldigd zijn, hun naam te reproduceren en te publiceren, en dit zonder enige territoriale of tijdsbeperking, in het kader van de communicatie rond de wedstrijd en Grensverleggers.

6.9. De organisator is niet aansprakelijk wanneer derden/partners in gebreke zouden blijven om de prijs te overhandigen, noch bij defecten en tekortkomingen aan de prijs.

U kan toegang krijgen tot en wijzigingen aanbrengen in uw geregistreerde persoonsgegevens via info@epos-vlaanderen.be. U heeft daarnaast ook via info@epos-vlaanderen.be steeds recht op inzage, verbetering, schrapping en kosteloos verzet tegen de verwerking en doorgifte van uw gegevens.

6.10. Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet orden gecorrespondeerd.

6.11. Epos behoudt zich het recht om de prijzenpot eventueel uit te breiden.

7. Auteursrechten en gebruik

7.1. Deelnemers gelden in alle gevallen als schrijver van het ingezonden verhaal.

7.2. De auteursrechten op de ingezonden verhalen en beeldmateriaal berusten in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze auteursrechten.

7.3. De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de door hem/haar ingezonden verhaal of video. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden met betrekking tot de foto – of dit nu auteursrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de wedstrijdorganisatie tegen deze aansprakelijkheid.

7.4. De deelnemer heeft in alle gevallen het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van het verhaal, via welke media dan ook. Indien sprake is van deelneming in de uitoefening van een dienstverband, kan worden bedongen dat de namen van zowel de werkgever als de schrijver (werknemer) worden vermeld. Bij vermelding van de naam in gedrukte of elektronische media wordt zoveel mogelijk het copyright-teken (©) gebruikt.

7.5 De winnaar stemt in met de eventuele publicatie van de zijn of haar inzending op de website van EPOS vzw, de nieuwsbrief van EPOS vzw of een andere publicatie van EPOS vzw zonder daarvoor een nadere vergoeding te verlangen of voorwaarden te stellen.