EDT '19 Workshop 2.3 Meertaligheid omarmen, stimuleren en waarderen in een Brussels-Vlaamse hogeschool

Bij de meer op het Nederlandstalige werkveld gerichte professionele bacheloropleidingen ligt een keuze voor het Nederlands als onderwijstaal voor de hand. Uit Odisee-onderzoek bij 8.052 eerstejaarsstudenten naar de correlatie tussen slaagkansen en taalvaardigheid blijkt het bovendien wel degelijk nodig om Nederlandse taalvaardigheden te trainen, ook omdat ze een belangrijke hefboom voor sociale en economische mobiliteit en de samenleving zijn. Toch kunnen we ons in deze superdiverse en geglobaliseerde wereld (zeker op de Odisee-campus in Brussel) niet blijven vasthouden aan een eenzijdig Vlaams-Nederlandstalig referentiekader dat de superdiverse realiteit buiten de schoolmuren houdt. Met de goedkeuring van een ‘Odisee-breed Meertalenbeleidsplan’ gaf het Directiecomité in april 2019 aan de Talenbeleidcoördinator en de Stuurgroep talenbeleid de opdracht om de meertalige en culturele bagage van Odisee-studenten in te zetten door onder meer de diverse taalachtergronden van studenten als een voordeel en als een talent te waarderen, deze te evalueren en te certificeren in plaats van ze als een tekort of zelfs een belemmering voor het onderwijzen en leren te zien. Een positieve taalattitude t.a.v. alle talen heeft immers een positieve invloed op het welbevinden van alle studenten.

De werkvorm van deze workshop is een uiteenzetting. In deze workshop bespreken we een aantal good practices uit de vijf studiegebieden van Odisee, met als rode draad dat het valoriseren van thuistalen in een integraal meertalenbeleid allesbehalve een keuze tegen het Nederlands is.

An De Moor

AN DE MOOR is als master in de Taal en Letteren (UGent) talenbeleidcoördinator van alle professionele bacheloropleidingen in de hogeschool Odisee en taalexpert van de academische opleidingen van de KU Leuven in Brussel. Zij is bovendien bestuurslid van de Raad voor Nederlandse Taal en Letteren, het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs, het Vlaams Forum Taalbeleid en Taalondersteuning, en van het Vlaams Cultuurhuis deBrakke Grond in Amsterdam.