Link

LINK

Gebruikersgericht ontwerpen wordt belangrijker

Binnen ontwerpopleidingen, zoals industrieel ontwerpen, doceert men dit gedachtegoed al tientallen jaren. Hierbij wordt de nadruk gelegd op het belang van de nodenbevraging en gebruikerservaringen om tot succesvolle aanpassingen te komen. Met het snel wijzigend gebruikersgedrag en de groeiende mogelijkheid meningen te delen is deze gebruikersgerichte aanpak essentieel geworden om efficiënt op behoeften in te spelen. Dit zowel voor productontwikkeling als voor profit of non-profit dienstverlening, waarbij gebruikers actief betrokken worden bij de optimalisering van dienstverlening.

Gebruiksgericht ontwerp in onderwijs

Binnen onderwijs biedt deze benadering een andere performantere dienstverlening. Het is een vernieuwende methodiek omdat ‘gebruikersgericht ontwerpen’ faciliterende tools vereist.

Bij alle betrokken partners dient transparant het inzicht gegenereerd hoe elkaars dienstverlening wordt ervaren. De eigen wereld wordt vanuit het blikveld van de partners zichtbaar gemaakt en op basis hiervan wordt samen gezocht naar samenwerkingsmodaliteiten die voor alle partijen werkbaar zijn.

Om de openheid voor verandering te bevorderen, wordt tijdens deze ‘confronterende’ co-creatie-workshops een spiegel voorgehouden. Via de reflectiesessies richt men de aandacht maximaal via (eind)gebruikersprofielen van belanghebbenden (meerdere ‘partijen’) op de impact van de contactmomenten en over de (leer)opbrengsten van de ondernomen acties.

Eerste workshopsessie:

  • het kennismakingsdocument (probe);
  • stakeholderanalyse (wie zijn de gangmakers die een cruciale rol vervullen?);
  • de voorbereidende bondige persoonsbeschrijving met typerende karakterschets (mini-persona);
  • opstellen van de gebruikersprofielen (persona’s);

Tweede workshopsessie:

  • opstellen van de belevingsmappen met ingelaste contactmomenten (experience mapping & touchpoint-analyse);
  • opstellen van de blauwdruk van het dienstverleningstraject (service blue printing).

De co-creatie-workshops kunnen heel wat verbeterpotentieel blootleggen binnen bestaande diensten en vormen de start voor nieuwe te ontwerpen dienstverlening. Via de co-creatie-workshops worden dienstverleningstrajecten op basis van hun beleving in kaart gebracht.

ToolBook

Met een aantal goed gestructureerde duurzame partnerschappen, opgenomen in het ToolBook, wenst het projectteam andere opleidingsverstrekkers en bedrijven te inspireren hoe toenaderingsinitiatieven efficiënt en duurzaam kunnen verlopen.

Immers onderwijs en industrie dienen uit frequente(re) contactmomenten te leren hoe ze een lange termijnvisie kunnen opbouwen. Via co-creatie zoek je naar waardevolle bouwstenen die beide partijen voldoening kunnen schenken. Bedoeling van het ToolBook is tot inzicht te komen dat het inzetten op co-creatie met de stakeholders en onderwijsinstellingen een leidraad kan bieden om dit wederzijds engagement praktisch werkbaar te maken.

Het ToolBook reikt tools aan die scholen en intermediaire organisaties in staat stellen zelf een ontwerpparcours op te zetten. Het biedt hen een leidraad om een optimalisering van de eigen dienstverlening te verwezenlijken, afgeleid uit de co-creatie-workshops met de belangenbehartigers en stakeholders.

Eens de scholen/organisaties het nut en de meerwaarde van het proces inzien, kunnen ze dit gaan toepassen op alle facetten van hun eigen dienstverlening. Het blijft de ambitie een wegwijzer op te bouwen met de diverse fases binnen een proces, die repetitief terugkeren en waarbij tools worden aangereikt om meer greep te krijgen op het verloop, zicht te krijgen op de evolutie, inzicht te verwerven waar en wanneer met wie best wordt gecommuniceerd.

Deze wegwijzer dient generieke tools aan te reiken, die in een roadmap kunnen worden aangewend, om procesmatig de eigen dienstverlening te vervolmaken.

Slotevent – 24 september 2015

Onze uiteindelijke bedoeling is om tijdens het slotevenement op donderdag 24 september 2015 via de reeds geanalyseerde en nog te bestuderen cases helder en werkelijkheidsgetrouw de diverse dienstverleningsmodaliteiten in kaart te brengen.

Op het slotevenement zullen tijdens de co-creatie-carrousel (via een rotatiesysteem) 4 opleidingsverstrekkers uit 4 diverse regio’s met 4 verschillende doelgroepen binnen 4 verscheiden sectoren demonstreren in 4 tentoonstellingszalen (crea-labo’s) hoe zij de aangereikte tools aanwendden om hun dienstverlening binnen een duurzaam partnerschap vorm te geven (gebruikt materiaal tijdens de co-creatie-workshops: foto’s, tentoongestelde tools, interviews van deelnemers als getuigenissen, …).

Projectpartners

  • Remco Lenstra (Flanders InShape)
  • Roel De Rijck (Flanders InShape)

Presentaties en ToolBook LINK

Downloaden

Het LINK-project liep tot 30 september 2015.

ESF-banner