ZOCO

ZOrgCOmpetent

ZOrgCOmpetent

ZoCo wil de instroom van arbeidskrachten in de zorgsector verbeteren en verhogen. Verzorgenden en zorgkundigen blijven hardnekkige knelpuntberoepen. Er is zowel een kwantitatief tekort als een kwalitatief tekort. Bovendien zal de nood aan arbeidskrachten in de zorgsector de komende jaren toenemen.

ZoCo wil de zij-instroom verhogen door toeleiding via de VDAB, de doorstroom te garanderen door een goede screening van de kandidaten en een snellere uitstroom door de verkorte trajecten op basis van een gestandaardiseerde EVC-procedure. Daarbij streven we naar verhoogde uitstroom van afgestudeerden logistiek assistenten, verzorgenden en zorgkundigen en een betere upgrade van logistiek assistent naar verzorgenden en vooral van verzorgende naar zorgkundigen. Door de erkenning van de competenties die personen reeds bezitten en een verkorte opleiding wil ZoCo tot een snellere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt komen.

We willen een methodiek ontwikkelen die bruikbaar is voor alle opleidingen in de Centra voor Volwassenenonderwijs. We richten ons op de eerste plaats op de zorgsector omwille van de reële nood maar het is de bedoeling dat de ontwikkelde producten transfereerbaar zijn naar andere opleidingen in het volwassenenonderwijs.

Zogkundigen

Voor de sector is het belangrijk dat alle (kandidaat)werknemers de kans krijgen om te voldoen aan de door de Federale overheid gevraagde kwalificatie tot zorgkundige. Om de competenties die mensen, reeds bezitten in aanmerking te laten komen is een procedure nodig die deze competenties erkend. Het is ook belangrijk dat deze competenties in heel Vlaanderen op een eenvormige wijze erkend worden en aanleiding geven tot een verkort traject.

Operationele doelstellingen

 • een gestandaardiseerde EVC-procedure met een elektronische tool uit te werken die gebruikt kan worden door alle CVO’s/ docenten bestaande uit een assessmentmethodiek en een portfoliomethodiek waarbij nagegaan wordt hoe Mijn loopbaan kan gebruikt of geïntegreerd worden in de procedure. Ook de ervaringen uit de projecten LEA en My Digital Me nemen we mee.

 • een draaiboek/handboek voor de implementatie van een kwaliteitsvol en gestandaardiseerd EVC-beleid voor de bedoelde opleidingen in de 17 Centra voor Volwassenenonderwijs

 • in samenwerking met VDAB een toeleidings- en begeleidingsmethodiek ontwikkelen

 • in samenwerking met AKOV/AHOVOKS een methodiek ontwikkelen waarbij personen die geen volledige gelijkwaardigheid van hun diploma verpleegkunde/verzorging kunnen krijgen, toe geleid worden naar een zorgopleiding binnen het volwassenenonderwijs.

 • oprichten van een overlegplatform en afsprakenkader voor het werken met de EVC-procedure, het geven van vrijstellingen op basis van EVC en het organiseren van assessment op de werkvloer.

Doelgroep

 • Werkzoekenden die gemotiveerd zijn om in de zorgverlening te werken maar niet over een geschikt diploma of up-to-date kennis beschikken en die bereid zijn om zich bij/om te scholen.

 • Personen, die reeds de nodige competenties voor de zorgsector bezitten, de mogelijkheid geven om deze te laten erkennen en via een verkorting van de opleiding tot een snellere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te komen.

 • Mensen die met een buitenlands diploma “verzorging/ verpleegkunde” die een aanvraag doen bij NARIC om een gelijkwaardigheid van hun diploma te verkrijgen en slechts gelijkwaardigheid bekomen voor een lager niveau, behoren ook tot de doelgroep.

Partnerschap

 • VDAB
 • VSPW Hasselt
 • Encora
 • VSPW Kortrijk
 • VSPW Gent

Presentatie en tools ZoCo

Dowloaden

Het ZoCo-project liep van 1 september 2013 tot 31 augustus 2015. De disseminatiefase van 1 oktober 2015 tot 31 december 2015. Het project kadert binnen ESF-programma doelstelling 2 2007 – 2013, Oproep INNOVATIE, Prioriteit uit OP: 4– INNOVATIE

ESF-banner