do 10 oktober 2019

Onderzoek inclusieve mobiliteit Vlaamse Overheid en SIHO

Op donderdag 12 september 2019 werd het project Establishing a thought-out Policy and Framework for Inclusive Mobility across Europe (EPFIME), een 2-jarig project gefinancierd door Erasmus + KA3 Ondersteuning van beleidshervormingen "Ondersteuning van de implementatie van EHEA-hervormingen - 2018-2020", voorgesteld op de conferentie van SIHO in Brussel.

Tijdens dit project onderzoeken het Departement Onderwijs en Vorming samen met het SIHO en internationale partners en experten de behoeften en verwachtingen van overheden, studenten met een functiebeperking en instellingen hoger onderwijs in Europa op vlak van inclusieve mobiliteit. Specifieke aandacht gaat naar hoe overheden en instellingen hoger onderwijs krachtiger kunnen samenwerken om de kwaliteit van ondersteuning en de overdraagbaarheid van leermiddelen voor zowel inkomende als uitgaande studenten met een functiebeperking in uitwisselingsprogramma's te versterken.

Op dit moment zit het project onderzoeksfase en werden er drie surveys uitgewerkt:

  • voor studenten met een functiebeperking

  • voor instellingen hoger onderwijs

  • voor ministeries Onderwijs

De surveys lopen tot 30 oktober 2019 en vindt u terug op www.inclusivemobility.eu. Een presentatie over het project vindt u hier. . Bij het uitwerken van een Europees kader rond inclusieve mobiliteit, worden de Vlaamse noden en good practices uiteraard mee in rekening genomen, zowel die van studenten als van instellingen. Er wordt ook gefocust op de specifieke knelpunten die overheden ondervinden bij het overdragen van ondersteuning en hulpmiddelen.

SIHO vraagt uw medewerking om de:

  • Studenten surveys actief te verspreiden en te promoten naar studenten met functiebeperking van uw onderwijsinstelling. Zowel de ervaringen van studenten met en zonder mobiliteitservaring zijn van belang. Deze survey is ook in het Nederlands beschikbaar. Deelnemende studenten kunnen een InterRail voucher winnen.

  • Instellingssurvey in te vullen (1 per instelling), in samenwerking met de dienst internationalisering en diversiteit.

De resultaten van de verschillende surveys zullen toelaten om de volgende outputs te ontwikkelen:

  • Een beleidsrapport over de bestaande nationale regelgeving inzake inclusieve mobiliteit

  • Beleidsaanbevelingen voor betrokkenen in het hoger onderwijs (Europese Commissie, overheden, nationale agentschappen, beleidsmedewerkers, medewerkers internationalisering, zorgcoördinatoren, zorgcoördinatoren) over hoe een duurzaam beleids- en ondersteuningskader rond inclusieve mobiliteit op Europees/nationaal/ regionaal/instellingsniveau kan worden geïmplementeerd

  • Een leidraad over inclusieve mobiliteit om instellingen voor hoger onderwijs te ondersteunen om een duurzame inclusieve mobiliteitsstrategie op instellingsniveau te implementeren

  • Een self-assessment tool waarmee overheden en instellingen hoger onderwijs hun beleid en praktijk inzake inclusieve mobiliteit in kaart kunnen brengen en vergelijken met Europese regelingen en praktijken, zodat ze inzicht krijgen in hun eigen positie

  • Een online platform inclusivemobility.eu waar alle relevante informatie te vinden is over inclusieve mobiliteit voor overheden, nationale agentschappen en studenten met een functiebeperking. Voortbouwend op het bestaande MAPPED! platform, zullen overheden hun informatie over regelgeving, beleid en ondersteunende diensten kunnen registreren.

Bij vragen of onduidelijkheden over dit project kunt u contact opnemen met valerie.vanhees@siho.be.