wo 14 oktober 2020

Oproep: experten Erasmus+ Call 2021 gezocht

Context

Het Erasmus+ programma loopt van 2014 tot 2020. Normaliter start op 1 januari 2021 een nieuw Europees programma voor onderwijs en opleiding voor een periode van zeven jaren.

Scholen, universiteiten en andere organisaties actief in onderwijs en opleiding kunnen projectaanvragen indienen bij Epos. Het gaat om accreditatie-aanvragen, mobiliteitsprojecten en partnerschapsprojecten in de domeinen schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, volwasseneneducatie en hoger onderwijs.

Voor de beoordeling van de projectaanvragen doet Epos een beroep op externe experten. Deze experten spelen een cruciale rol in de selectieprocedure van de projectaanvragen. Het doel van deze oproep is om een pool van externe experten uit verscheidene expertisedomeinen samen te stellen.

Wie zoeken we?

Epos zoekt experten uit verscheidene expertisedomeinen om een pool van externe experten samen te stellen. Van de experten verwachten we dat ze in uitstekend Nederlands en/of Engels projectaanvragen kunnen beoordelen.

Epos werkt met twee types experten:

  • experten die aanvragen beoordelen (expert)
  • experten die aanvragen beoordelen en ook verantwoordelijk zijn voor de eindbeoordeling en consolidatie (expert-consolidator)

Ben je geïnteresseerd?

Om je kandidaat te stellen als expert stuur je ten laatste op zondag 31 januari 2021 het online kandidaatsformulier in. Het formulier is in het Engels opgesteld. Ben je enkel kandidaat voor de beoordeling van accreditatie-aanvragen en mobiliteitsprojecten, dan mag het formulier in het Nederlands invullen. In alle andere gevallen moet je het formulier in het Engels invullen.

Vervolg en training

Indien je geselecteerd wordt voor de expertenpool, zal Epos contact met je opnemen voor de vervolgprocedure. Je zal onder meer uitgenodigd worden voor deelname aan een verplichte opleiding.

Contract en honoraria

De geselecteerde experten ontvangen een contract waarin de rechten en plichten als expert worden opgesomd, evenals de vergoeding.

De honoraria voor de call 2021 zijn als volgt vastgesteld:

Basisopleiding (exclusief transportvergoeding): 60 €
Accreditaties Mobiliteitsprojecten Partnerschappen
Expert 100€ per aanvraag Expert € 160 per aanvraag (small scale partnerships) €200 per aanvraag (cooperation partnerships)
Expert-consolidator €50 top-up per aanvraag Expert-consolidator €80 top-up per aanvraag

In overeenstemming met de deontologische code van de Vlaamse overheid ontvangt een expert verbonden aan de Vlaamse overheid geen financiële vergoeding.

In het geval dat er aan de experten gevraagd wordt om een vergadering bij te wonen, zullen hun reiskosten vergoed worden op basis van een vaste bijdrage van €20 (dit geldt ook voor de (pre-)consolidatie vergaderingen).

Experten kunnen optreden namens een rechtspersoon of als natuurlijk persoon. Indien een expert optreedt namens een rechtspersoon, worden de honoraria en eventuele reiskosten betaald op basis van een factuur, in te dienen door de rechtspersoon bij Epos vzw.

Indien een expert optreedt als natuurlijk persoon worden de honoraria aangegeven bij de belastingen via een fiscale fiche 281.50 voor zover deze honoraria op jaarbasis €125 overschrijden. Deze fiche vermeldt ook de betaalde kosten. Gezien op deze honoraria geen bijdragen voor de sociale zekerheid worden ingehouden, dienen de personen die honoraria ontvangen zelf als zelfstandige sociale bijdragen te betalen en bijkomende verzekeringen te voorzien.

De uitvoering van de opdracht vereist geen verplaatsingen. Enkel de opleiding, de consolidatiebijeenkomsten en de terugkomsessie kunnen een verplaatsing vereisen.

Belangenvermenging en geheimhoudingsplicht

Om belangenvermenging te vermijden en om discretie te waarborgen, zullen alle geselecteerde experten een verklaring op eer moeten ondertekenen.

Experten zullen uitgesloten worden van beoordeling in een bepaalde selectieronde als zij zelf direct betrokken zijn bij een aanvraag ingediend binnen hetzelfde domein binnen een kernactie in diezelfde selectieronde. Indien een expert tot de vaststelling komt dat hij/zij een aan toegewezen dossier niet kan beoordelen omdat er sprake zou kunnen zijn van belangenvermenging, dan moet hij/zij Epos hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Meer info

Op donderdag 12 november 2020 organiseert Epos een online infosessie voor geïnteresseerden. Wil je eerst meer te weten komen over de rol van een expert alvorens je kandidaat te stellen, schrijf je hier dan in. Deze online sessie gaat van start om 16u.

Je kan ook contact opnemen met Jan Ceulemans (jan.ceulemans@epos-vlaanderen.be / +32 553 97 28) voor meer informatie.

Lees ook de Engelstalige oproep.