Toekomstgerichte projecten (Forward Looking projects) zijn grootschalige projecten die bedoeld zijn om innovatieve (beleids)aanpakken te identificeren, te ontwikkelen, te testen en/of te beoordelen die het potentieel hebben om horizontaal te worden toegepast, om zo de onderwijs- en opleidingsstelsels te verbeteren. Zij zullen toekomstgerichte ideeën ondersteunen die beantwoorden aan de belangrijkste Europese prioriteiten en die het potentieel hebben om horizontaal te worden toegepast en om input te leveren om de stelsels voor onderwijs en opleiding te verbeteren en om aanzienlijke innovatieve effecten met betrekking tot methoden en praktijken met zich te brengen voor alle leerstijlen en situaties voor actieve participatie met het oog op de sociale samenhang van Europa.

Het doel is transnationale samenwerkingsprojecten te ondersteunen waarmee een samenhangend en alomvattend geheel van sectorale of sectoroverschrijdende activiteiten wordt uitgevoerd die:

 • innovatie stimuleren met betrekking tot reikwijdte, baanbrekende methoden en praktijken; en/of
 • een overdracht van innovatie (naar andere landen, beleidssectoren of doelgroepen) verzekeren en zo op Europees niveau een duurzame benutting van innovatieve projectresultaten en/of de overdraagbaarheid naar andere contexten en doelgroepen waarborgen.

Prioriteiten en sectoren

 

Perceel 1: domeinoverschrijdend

 • Prioriteit 1: onderwijstechnologie (edTech): opschaling van EU-gebaseerde oplossingen door samenwerking en kwaliteitsborging;
 • Prioriteit 2: doeltreffende pedagogische benaderingen van informatica voor het basis- en secundair onderwijs;
 • Prioriteit 3: lerarenopleiding en curriculumontwikkeling voor het aanpakken van desinformatie en het bevorderen van digitale geletterdheid.

 

Perceel 2: domein beroepsonderwijs en-opleiding

 • Prioriteit 4: microcredentials voor inzetbaarheid;
 • Prioriteit 5: beroepsonderwijs en -opleiding aantrekkelijker maken door middel van partnerschappen en netwerken van aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding.

 

Perceel 3: domein volwasseneneducatie

 • Prioriteit 6: ontwikkeling van nationale registers van voor de arbeidsmarkt relevante opleidingsmogelijkheden waarvan de kwaliteit gewaarborgd is;
 • Prioriteit 7: het pact voor vaardigheden ondersteunen.

Activiteiten

Activiteiten in het kader van toekomstgerichte projecten moeten bijdragen aan:

 • het verbeteren van de kwaliteit, efficiëntie, aantrekkelijkheid en billijkheid van stelsels voor onderwijs en opleiding;
 • het verbeteren van de effectiviteit van beleid op het gebied van onderwijs en opleiding;
 • het ondersteunen van de EU-kaders en -wetgevingsinitiatieven en van de landenspecifieke aanbevelingen van het Europees semester;
 • meer feiten en inzichten met betrekking tot de doelgroep(en), leer- en onderwijssituaties, en doeltreffende methoden en hulpmiddelen die innovatie op systeemniveau kunnen inspireren en stimuleren;
 • kennis ontwikkelen ter ondersteuning van empirisch onderbouwd beleid;
 • de aanzet geven tot gedragsverschuivingen op EU-niveau.

 

De belangrijkste activiteiten in het kader van deze prioriteiten kunnen betrekking hebben op (niet-limitatieve opsomming):

 • onderzoek in het kader van de actie, inventarisatiewerkzaamheden, productie van grootschalige sectorale of sectoroverschrijdende resultaten;
 • transnationale activiteiten voor capaciteitsopbouw, zoals opleiding, het analyseren van beleidscontexten, beleidsonderzoek, institutionele aanpassingen;
 • proefactiviteiten om innovatieve oplossingen te testen;
 • grootschalige transnationale evenementen of netwerkactiviteiten, hetzij sectoraal, hetzij sectoroverschrijdend;
 • benuttingsactiviteiten om de resultaten te verspreiden binnen de onderwijsgemeenschap of -sector;
 • activiteiten van denktanks, het onderzoeken van en experimenteren met innovatieve ideeën.

 

Welke organisaties kunnen deelnemen?

Elke publieke of particuliere organisatie die actief is op het gebied van onderwijs en opleiding, die een belangrijke aanjager van innovatie is en gevestigd is in een programmaland kan een aanvraag indienen.

Uitzondering: voor perceel 3, “Prioriteit 7: het pact voor vaardigheden ondersteunen” kunnen alleen de coördinerende organisaties van vaardighedenpartnerschappen in het kader van het pact voor vaardigheden coördinator worden, en kunnen alleen organisaties die op de uiterste datum voor indiening betrokken zijn bij bestaande partnerschappen in het kader van het pact voor vaardigheden volwaardige partners zijn.

Voor alle percelen: het partnerschap moet bestaan uit minimaal drie volwaardige partners uit minstens drie programmalanden.

Voor perceel 1: In het kader van Prioriteit 1 moet het consortium ten minste één organisatie omvatten die een EdTech-onderneming is uit een programmaland.

Voor perceel 2: voor ten minste drie van de deelnemende landen moeten de partnerschappen zowel werkgevers (of hun vertegenwoordigers) als onderwijs- en opleidingsorganisaties (of hun vertegenwoordigers) omvatten.

Voor perceel 3 – Prioriteit 6: Voor ten minste drie van de deelnemende landen moet het partnerschap publieke of particuliere entiteiten omvatten die verantwoordelijk zijn voor of een hoge mate van verantwoordelijkheid dragen voor (of invloed hebben op) de organisatie en/of financiering en/of verstrekking van onderwijsdiensten aan volwassenen (bv. beoordeling van vaardigheden, validatie van competenties, onderwijs en opleiding, oriëntatie en begeleiding), als volwaardige of geassocieerde partners).

Voor perceel 3 – prioriteit 7: het consortium mag uitsluitend bestaan uit organisaties die partners zijn van bestaande partnerschappen in het kader van het pact voor vaardigheden uit minstens drie programmalanden.

Wat is de mogelijke financiering?

Perceel 1: een duurtijd van 24 tot 48 maanden – maximale subsidie: €1.500.00

Perceel 2: een duurtijd van 36 maanden – maximale subsidie: €900.000

Perceel 3: een duurtijd van 24 maanden – maximale subsidie: €1.000.000

Hoe gebeurt de aanvraag?

De aanvraag gebeurt door één van de partners, die de projectaanvraag doet namens alle deelnemende organisaties.

Aanvragen moeten ingediend worden via het Funding & Tender Portal, ten laatste op 3 mei 2023 om 17:00 uur (Belgische tijd).

Meer informatie?

Uitgebreide informatie vind je in de Erasmus+ Programmagids.

Deze actie wordt beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap Onderwijs en Cultuur (EACEA).