Buurklassen

Geen oproep Buurklassen in 2021

Jammer genoeg zal er in 2021 geen oproep zijn om voorstellen voor Buurklassen in te dienen. Het budget 2021 zal gebruikt worden om scholen die in 2020 een goedgekeurd project hadden, maar dat door COVID19 niet in het schooljaar 2020-2021 konden uitvoeren, toe te laten hun activiteiten toch te realiseren in het schooljaar 2021-2022.

We willen er wel op wijzen dat vanaf dit jaar het Erasmus+-programma ook mogelijkheden biedt voor groepsmobiliteit van leerlingen in KA1-Schoolonderwijs. Aanvragen hiervoor zullen later in het voorjaar kunnen ingediend worden.

Buurklassen: het programma

Buurklassen financiert klasuitwisselingen tussen een Vlaamse school en een school uit een buurland van België.

Scholen in het basis- en secundair onderwijs van alle niveaus en vormen (inclusief het buitengewoon onderwijs) kunnen deelnemen. Via Buurklassen kan een Vlaamse school een schooljaar lang samenwerken met een school uit één van de buurlanden van België (Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). Scholen kunnen voor deze samenwerking een subsidie aanvragen bij Epos vzw.

Klasuitwisselingenzijn het hoogtepunt van de samenwerking tijdens het project, maar dit zijn uiteraard niet de enige projectactiviteiten. Louter culturele bezoeken of toeristische uitstappen komen niet in aanmerking voor financiering; de klasuitwisselingen moeten een onderdeel zijn van een onderwijskundig project, dat samen met de partnerschool wordt uitgewerkt.

Buurklassen is een programma van de Vlaamse Overheid.

Voorwaarden

Om voor subsidiëring in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

 • Het project wordt uitgevoerd door een **school **(of meerdere scholen die afhangen van hetzelfde schoolbestuur) uit het basisonderwijs (kleuter- en/of lager onderwijs), het secundair onderwijs (alle vormen) of het buitengewoon basis- en/of secundair onderwijs.
 • De klasuitwisselingen mogen niet plaatsvinden tijdens de schoolvakanties. Ze zijn gebaseerd op wederkerigheid en beide bezoeken vinden plaats in hetzelfde schooljaar.
 • Bij het bezoek aan de partnerschool zijn de leerlingen minstens twee opeenvolgende dagen en één nacht ter plaatse.
 • In principe nemen één of meer volledige klassen deel aan de uitwisseling. Als dat niet haalbaar blijkt (en dit moet gemotiveerd worden in de aanvraag), worden de nodige maatregelen genomen om de thuisblijvende leerlingen en leerkrachten toch actief bij het gemeenschappelijk onderwijsproject te betrekken.
 • Het gebruik van ICT voor leerdoelen wordt aanbevolen, in het bijzonder eTwinning.
 • De leerlingen worden actief betrokken bij de praktische en inhoudelijke voorbereiding en de evaluatie van de uitwisselingen en van het project als geheel.
 • Er gaat voldoende aandacht naar de betrokkenheid van de ouders en de verspreiding van de ervaringen van het project in de school en de scholengemeenschap.
 • De leerlingen logeren bij voorkeur in een gastgezin.
 • Wanneer de accommodatie aan specifieke eisen moet voldoen (bv. wegens de bijzondere noden van leerlingen) en een verblijf in of nabij de gastschool zelf niet mogelijk is, kan gevraagd worden om de uitwisseling op een andere locatie (in principe ook in het gastland) te laten plaatsvinden. Dit verzoek moet grondig worden beargumenteerd in de aanvraag.

De subsidie

De aanvrager kan een subsidie ontvangen voor:

 • De werkingskosten (communicatie, documentatie, materiaal, projectactiviteiten,...) tijdens de volledige duur van het project. Hiervoor is een forfaitair bedrag van 250€ voorzien.
 • Een voorbereidende bezoek: ter voorbereiding van de klasuitwisseling kan één bezoek aan de partnerschool door minimum één vertegenwoordiger van de school / het schoolbestuur.
 • Voor één bezoek met de leerlingen aan de partnerschool: hiervoor is een forfaitair bedrag van 100€ per deelnemer (leerling en leerkracht) voorzien, met een maximaal bedrag van 3.000€ per project.
 • De ontvangst van de buitenlandse partnerschool: hiervoor is een forfaitair bedrag van 40€ per bezoekende leerling/leerkracht voorzien, met een maximumbedrag van 1000€ per project.
 • Extra kosten voor deelnemers met bijzondere noden: voor sommige deelnemers is de deelnamekost hoger (omwille van fysieke beperkingen bijvoorbeeld); deze kost wordt geraamd en gemotiveerd in de projectaanvraag en gefinancierd op basis van werkelijke en bewezen kosten, met een maximum van 1500€.
 • De maximale subsidie per project bedraagt 4.500€ (zonder budget voor bijzondere noden) of 6000€ (met budget voor bijzondere noden).

Info en ondersteuning

Voor informatie over Buurklassen kan je terecht bij onze consulenten Jan en Marc

 • Jan.Ceulemans@epos-vlaanderen.be (Antwerpen, Brussel, Limburg en Vlaams-Brabant)
 • Marc.Devlieger@epos-vlaanderen.be (Oost-Vlaanderen & West-Vlaanderen)