Erasmus+

Wat is Erasmus+?

 

Erasmus+ is het EU-programma op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport voor de periode 2021‑2027.

Onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport zijn van cruciaal belang voor het bevorderen van de persoonlijke ontplooiing en beroepsontwikkeling van de Europese burger. Jongeren en andere deelnemers van alle leeftijden hebben behoefte aan hoogwaardige en inclusieve trajecten op het gebied van onderwijs, opleiding, informeel en niet-formeel leren om de kwalificaties en vaardigheden te verwerven die zij nodig hebben voor een betekenisvolle deelname aan de democratische samenleving, het opdoen van intercultureel begrip en een succesvolle overgang naar de arbeidsmarkt.

Voortbouwend op het succes van het programma in de periode 2014‑2020, blijft Erasmus+ zich inzetten om meer kansen te bieden aan meer deelnemers en een breder scala van organisaties, waarbij de nadruk wordt gelegd op de kwalitatieve effecten van het programma, om zo bij te dragen tot meer inclusieve, samenhangende, groenere samenlevingen die klaar zijn voor het digitale tijdperk. Op die manier draagt Erasmus+ aan de ontwikkeling van de Europese Onderwijsruimte.

De ondersteuning en bevordering van de transnationale en internationale samenwerking tussen organisaties op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport zijn essentieel voor het verhogen van het niveau van de sleutelcompetenties, het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en het erkennen van competenties die door middel van formeel, informeel en niet-formeel onderwijs zijn verworven. Dit vergemakkelijkt de verspreiding van ideeën, de overdracht van goede praktijken en expertise en de ontwikkeling van digitale capaciteiten, en draagt op die manier bij tot de totstandbrenging van onderwijs van hoge kwaliteit en versterkt de sociale samenhang.

Het Erasmus+-programma is een van de meest opvallende succesverhalen van de Europese Unie. Het programma bouwt voort op de resultaten die al ruim dertig jaar worden geboekt met Europese programma’s op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport, die zowel een intra-Europese als een internationale partnerschapsdimensie hebben.

Wat is de rol van Epos?

Epos is op Vlaams niveau verantwoordelijk voor het luik Erasmus+ Onderwijs en Vorming en Sport, dat wordt onderverdeeld in 5 domeinen:

  • Schoolonderwijs (algemeen vormend onderwijs)
  • Beroepsonderwijs en -opleiding (initieel beroepsonderwijs en voortgezette beroepsopleiding)
  • Hoger onderwijs
  • Volwasseneneducatie (niet-beroepsgerichte vorming van volwassenen)
  • Sport (Individuele leermobiliteit voor staf)

 

De verschillende acties worden ondergebracht in 3 grote clusters:

  • Kernactie 1: projecten voor individuele leermobiliteit
  • Kernactie 2: projecten voor samenwerking tussen organisaties en instellingen
  • Kernactie 3: ondersteuning van beleidsontwikkeling en samenwerking

 

Ook acties voor Jean Monnet (die zich specifiek richten op het verspreiden van kennis over de Europese Unie) maken deel uit van Erasmus+.

Mogelijkheden binnen KA1

Meer weten

Mogelijkheden binnen KA2

Meer weten

Mogelijkheden binnen KA3

Meer weten

Wat is de Europese Onderwijsruimte?

Meer weten