Het Europees Talenlabel is een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van het vreemdetalenonderwijs in de lidstaten van de Europese Unie. Het werd voor het eerst uitgereikt in 1998.

Home Programma’s en acties Europees Talenlabel

Het Europees Talenlabel 2024

In Vlaanderen wordt het Europees Talenlabel jaarlijks uitgereikt door Epos vzw. Dankzij deze prijzen kan Epos innovatieve initiatieven uit Vlaanderen op het vlak van talen identificeren en extra onder de aandacht brengen. Deze prijzen geven niet alleen erkenning aan hetgeen mensen en organisaties ondernemen rond talen, het is ook de bedoeling dat de genomineerden en de prijswinnaars inspiratie bieden aan iedereen die bezig is met het leren van talen en taaldiversiteit. Onze promotie richt zich dan ook tot beleidsmakers, onderzoekers en mensen uit de praktijk – niet alleen in Vlaanderen maar door het Europese karakter van deze wedstrijd in heel Europa. De criteria om de winnaars te bepalen, werden vastgelegd door de Europese Commissie; Vlaanderen voegde er 3 Vlaamse prioriteiten aan toe.

Europees Talenlabel 2024

Het thema van het Europees Talenlabel 2024 is “Iedereen THUIS in talen: Taalvaardigheid bij kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen stimuleren.

We gaan op zoek naar projecten / initiatieven in kleuter-, lager-, secundair-, volwassenen- en hoger onderwijs waar lerenden gestimuleerd worden om zich thuis te voelen in de talen die ze leren. Lerenden die een andere thuistaal hebben, of dit nu een vreemde taal is of dialect bijvoorbeeld, ervaren vaak een grotere drempel bij het leren van de talen die op school worden aangeboden. Maar ook lerenden met het Nederlands als thuistaal zijn niet allemaal even taalvaardig. Zij ervaren de lessen Nederlands en vreemde talen soms ook als zeer uitdagend.

Hoe krijg jij, als leerkracht, school, centrum, instelling of organisatie iedereen mee, ongeacht hun talige achtergrond? Hoe zorg je er als leerkracht voor dat ook leerlingen en cursisten voor wie het leren van talen niet makkelijk is met plezier de taalles volgen? Hoe zorg je ervoor dat ze voldoende vooruitgang boeken en de doelen realiseren? Welke methodieken gebruik je daarvoor? Welk beleid stippel je als school of centrum uit wanneer lerenden met een zeer diverse taalachtergrond samen taal leren? Welk project zet jouw organisatie op voor zij die moeite hebben met taalleren?

Herken jij je in deze problematiek en heb je een project of een initiatief opgezet? Aarzel dan niet en meld je aan: je maakt niet alleen kans om het Europees Talenlabel 2024 in de wacht te slepen maar ook één van de mooie geldprijzen. De deadline om in te schrijven is 6 oktober om 23u59.

Meer info vind je terug in de oproep.

Meld je project aan:

Naar het online formulier
Meld je project aan

Het Europees Talenlabel 2023: dit zijn de winnaars

Op 11 januari werden de Europese Talenlabels 2023 in Vlaanderen uitgereikt. Het thema was “Taalleren in tijden van inclusie, interculturaliteit en actief burgerschap”.

Voorafgaand aan de uitreiking van het label, bracht mevrouw Karin Heremans een getuigenis passend binnen het thema. Mevrouw Heremans is sinds 2001 geëngageerd directeur van het GO! Koninklijk Atheneum te Antwerpen. Van daaruit heeft ze een ruime expertise ontwikkeld in diversiteitsmanagement. Tevens is ze halftijds beleidscoördinator ‘Preventie radicalisering en polarisering’ voor het GO! Momenteel is ze ook RAN Ambassadeur voor België. Mevrouw Heremans was in het gezelschap van dichter Peter Holvoet-Hanssen die als een ware troubadour de leerlingen van Atheneum Antwerpen onderdompelt in de wereld van poëzie. Samen met enkele leerlingen bracht hij een paar mooie gedichten.

We mochten in totaal 12 inzendingen ontvangen voor het Europees Talenlabel. Hiervan werden er 5 genomineerd.

Ontdek hieronder de winnaars met hun boeiende en gevarieerde inzendingen. Mis zeker de filmpjes niet, waarin elk project zichzelf nog eens extra voorstelt.

Deze drie organisaties ontvangen het officiële certificaat, een plakkaat en een geldprijs:

1ste prijs: Vrije Universiteit Brussel

Titel project: Alef

Het Alef-programma (Alef = alfa in het Arabisch) voorziet in extra-curriculair Arabisch taalonderwijs voor alle kinderen van 6 tot 15 jaar in een multi-linguïstische omgeving, vrij van religie en ondersteund door taalexperts van de VUB. Een nieuw uniek curriculum, afgestemd op taalniveau en leeftijd wordt ontwikkeld als onderdeel van dit programma. De focus ligt op taalverwerving en in het curriculum zijn Westerse en Arabische culturele elementen op kindermaat uitgewerkt, ter bevordering van wederzijds respect, meertaligheid en wereldburgerschap. Het is wetenschappelijk aangetoond dat vaardigheden zoals lezen, schrijven, luisteren en begrijpen van de moeder- of thuistaal essentieel zijn voor het bevorderen van het aanleren van een nieuwe taal, in het geval van de kinderen de schooltaal Nederlands of Frans. Een living lab in Brussel met 300 kinderen ondersteund het lesmateriaal via feedback van de kinderen en ouders. De taalleerkrachten met een erkend vluchtelingstatuut, behouden en verbreden hun expertise. Met dit project wil de VUB, samen met partners, haar verantwoordelijkheid opnemen ten aanzien van belangrijke maatschappelijke uitdagingen waaronder humanitaire crisissen en diversiteit in onze samenleving.

De jury meent dat dit project naadloos aansluit hij thema voor het Europees Talenlabel 2023. De kwaliteit van uitwerking is heel hoog. Het is een breed gedragen project met veel leerkansen waarbij een verscheidenheid aan leermiddelen wordt gebruikt. Er is duidelijk geëvalueerd en gereflecteerd.

Het project beoogt wereldburgerschap en integratie in de Brusselse gemeenschap: de taal wordt gebruikt om de identiteit van de jongeren in een Europees kader te plaatsen. De jury vindt de schaalgrootte van het project en het slaan van een brug tussen thuis, school en omgeving zeer sterk.

Meer info voer dit project vinden jullie op de website.

Naast het talenlabel ontvangt VUB voor dit project een geldprijs ter waarde van €1000.

Bekijk hier het filmpje.

2de prijs: CVO Crescendo

Titel project: NT2 en gebarentaal voor dove nieuwkomers

CVO Crescendo organiseert een opleiding NT2 en Vlaamse Gebarentaal voor nieuwkomers. Gedurende twee jaar volgen cursisten een traject waarbij het leren van de twee talen elkaar versterken.

Cursisten starten met de lessen Vlaamse Gebarentaal (1.1; ERK A1) die gegeven worden door een dove leerkracht. Cursisten kennen vaak de gebarentaal uit hun land, maar moeten hier ook Vlaamse Gebarentaalleren om te kunnen communiceren met dove Vlamingen, om tolken in te schakelen,… VGT is een toegangspoort tot integratie in de dovengemeenschap en bij uitbreiding de bredere maatschappij. De dove leerkracht die de VGT op moedertaalniveau beheerst kan door de visuele ingesteldheid gemakkelijk met de cursisten communiceren en fungeert als een belangrijk rolmodel voor de cursisten.

Nadat de cursisten na viertal maanden een basis VGT verwierven, starten de lessen Nederlands (module a). De lessen worden gegeven door twee NT2-leerkrachten die het Nederlands als moedertaal hebben en VGT-vaardig zijn. De lessen zijn qua inhoud en opzet vergelijkbaar met de lessen NT2 aan horende cursisten. Binnen deze opleiding wordt wel gewerkt met open modules, zodat relevante doelen nagestreefd worden. De doelen voor spreken en luisteren die opgenomen zijn in het leerplan NT2 worden bijvoorbeeld integraal achterwege gelaten.

In het tweede jaar wordt verder gebouwd op jaar één. Cursisten krijgen een volledig jaar Nederlands (module b en c) en Vlaamse Gebarentaal (1.2;ERK A2).

Dit vond de jury: dit is een sterk inclusief project dat de thema’s van de wedstrijd volledig realiseert. De jury looft de hoge ambitie en grote bijzonderheid van het project en is ervan overtuigd dat het voldoet aan een grote nood in onze samenleving. Het sluit aan bij de behoefte van de cursisten en het streeft relevante doelen na.

Het is een uniek project: het project richt zich op vergeten minderheidsgroep, op een heel kwetsbare doelgroep. Dit vindt de jury heel knap en bijzonder. Ook in Europa is er weinig animo voor deze doelgroep en hier speelt het project knap op in!  Wees trots op dit unieke project, niet enkel in de Vlaamse maar ook in de Europese context.

Naast het talenlabel ontvangt CVO Crescendo voor dit project een geldprijs ter waarde van €600.

Bekijk hier het filmpje.

 

3de prijs: CLT Leuven

Titel project: Rock ’n ROLdag

Tijdens de Rock ‘n Roldag maken onze cursisten Nederlands als Tweede Taal kennis met organisaties die interessant zijn voor hun persoonlijke leerproces en voor het vinden van hun plekje in de maatschappij. De klasstructuur en niveaus worden losgelaten, en met een groep gemotiveerde cursisten trekt een begeleider erop uit. De cursisten kiezen een organisatie volgens hun maatschappelijke rol. De werkzoekenden gaan bijvoorbeeld naar VDAB, de opvoeders bezoeken het Huis van het Kind of lezen voor in de kleuterschool om de hoek, de verkeersgebruikers maken kennis met de fietsschool, de vrijetijdsbesteders bezoeken het onthaalhuis de Nomade of luisteren naar oude verhalen…

De jury looft de veelzijdigheid van dit project. Dit is een maatschappelijk zeer relevant project. Al doende leren de cursisten en worden er kansen gecreëerd om verder te leren, een netwerk op te bouwen en dankzij dit netwerk kan de integratie verder kansen krijgen. Relevant project, goed gedocumenteerd, draagt bij tot het thema van het ELL2023.

Het is geen speldenprik en geen eenmalig iets. Dit wordt verder opgevolgd en geëvalueerd met de partners. Ook de instellingen die meewerken, leren hier meer bij: hoe kan je deze mensen begeleiden, nog meer kansen bieden en spreekdurf verder aanwakkeren?

De inzet van cursisten en leerkrachten is zeer enthousiasmerend.

Naast het talenlabel ontvangt CLT Leuven voor dit project een geldprijs ter waarde van €300.

Bekijk hier het filmpje.

 

Deze twee organisaties ontvingen een eervolle vermelding:

GO! Atheneum Oostende

Titel project: Art for All

Art for all is een Erasmus+ project dat drempelverlagende initiatieven voor cultuurparticipatie wil ontwikkelen. De coördinerende partner uit Italië heeft verschillende toolkits ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking en kinderen, idem voor Portugal en Bulgarije. In Oostende lag de focus op kinderen en anderstaligen. Voor de anderstaligen werden conversation cards ontwikkeld en aangeboden aan Mu.Zee. Voor de kinderen werd een verhaal over inclusie geschreven en een visjeswandeling ontworpen, waarin kinderen d.m.v. filmpjes info krijgen over het culturele erfgoed van Oostende. De eenvoudige taal maakt het ook voor anderstalige nieuwkomers toegankelijk.

De jury meent dat dit is een origineel en innovatief project is. De combinatie van cultuureducatie en meertaligheid vindt de jury bijzonder sterk. Het maken van de conversation cards is een zinvolle taaltaak. De jury looft de samenwerking met het museum en de toeristische dienst.

De school heeft een Erasmus+ accreditatie en is zeer actief bezig met internationale projecten. Dit verdient een pluim! Ga verder met de actieve inzet op internationaal vlak, want dit is een grote meerwaarde voor de studenten.

Naar de website van het project.

Bekijk hier het filmpje.

 

Parlangi

Titel project: Parlangi@Brussels

Anderstalige leerlingen (12-16 jaar) uit zes Nederlandstalige scholen in Brussel oefenen Nederlands in één-op-één-videogesprekken met Vlaamse studenten aan de lerarenopleiding en sociaal werk.

De studenten verbeteren zo hun pedagogische, communicatieve, sociale en beroepsvaardigheden. De leerlingen versterken hun spreekdurf, verbeteren hun kennis van het Nederlands en oefenen hun sociale vaardigheden.

Voor de start van het project volgen de studenten een basisopleiding ‘communicatie met anderstalige jongeren’ en we organiseren intervisiemomenten waarop ze kennis en ervaringen met elkaar delen. De projectcoördinatoren in de deelnemende secundaire scholen krijgen ook een opleidingen om te leren werken met het dashboard in het Parlangi-platform, zodat ze hun leerlingen kunnen ondersteunen in het gebruik van de Parlangi-app.

De meerderheid van de studenten nemen deel in het kader van een professionele stage of een keuzestage. De leerlingen die deelnemen, worden geselecteerd op basis van hun intrinsieke motivatie en de nood voor bijkomende oefenkansen Nederlands.

Bij het project horen ook gezamenlijke en fysieke ontmoetingsmomenten, waar alle juniors en mentors samen ervaringen delen én waarbij we de rollen ook omdraaien: de leerlingen laten aan de Vlaamse studenten hun stad Brussel zien.

Het project slaat volgens de jury bruggen en werkt duidelijk aan inclusie. Het is innovatief en brengt twee diverse groepen op een zinvolle manier samen. Het project kadert zeer mooi in het thema van de wedstrijd.

Bekijk hier het filmpje.

 

Europees Talenlabel 2022: dit zijn de winnaars

Op 8 december werden op Grensverleggers de Europese Talenlabels 2022 in Vlaanderen uitgereikt. Het thema was “DigiTAAL TAALleren

We mochten in totaal 12 inzendingen ontvangen. Hiervan werden er 5 genomineerd.

Ontdek hieronder de winnaars met hun boeiende en gevarieerde inzendingen. Mis zeker de filmpjes niet, waarin elk project zichzelf nog eens extra voorstelt.

 

Deze drie organisaties ontvangen het officiële certificaat, een plakkaat en een geldprijs:

1ste prijs: Parlangi

Titel: verbind en leer

Parlangi brengt anderstaligen en moedertaalsprekers met elkaar in verbinding via een matching- en videochatapp zodat

  • anderstaligen talen kunnen oefenen en leren op een ontspannen en laagdrempelige manier;
  • het sociale netwerk van anderstalige nieuwkomers en mentoren wordt uitgebreid en sociale isolatie wordt tegengegaan.

 

De missie van Parlangi luidt: bruggen bouwen tussen mensen van verschillende generaties, culturen, nationaliteiten en achtergronden om kwaliteitsvoller te leren én leven.

www.parlangi.com

Naast het talenlabel ontvangt Parlangi een prijs van €1000.

Bekijk hier ook het filmpje.

 

2de prijs: Einstein Tienerschool De Haan

Titel: Global Citizenship

De insteek van dit Buurklassen project was het met elkaar in contact brengen van verschillende leefwerelden, via de CLIL-methodiek en door middel van moderne technologie. Via google site, google classroom, google meet met break-out rooms, hebben de leerlingen aanvankelijk op afstand samen gewerkt aan gezamenlijke (groeps)opdrachten vooraleer elkaar dan in live te ontmoeten. De werktaal daarbij was steeds het Engels, aangezien ze het project vorm gaven vanuit CLIL en gezien de gastschool, die zich in Eindhoven bevindt, het merendeel van hun vakken ook in het Engels aanbiedt. De leerlingen onderzochten de gelijkenissen en verschillen tussen De Haan en Eindhoven, op vlak van geografie, economie en bevolkingssamenstelling. De leerlingen trokken samen zowel de stad in, als volgden samen lessen mee op de gastschool. Het uiteindelijke doel was hun wereldbeeld te verbreden, en bij te dragen tot wereldburgerschap.

Naast het talenlabel ontvangt Einstein Tienerschool De Haan een prijs van €600.

Bekijk hier het filmpje.

 

3de prijs: Lodewijk Makeblijdecollege

Titel: Komm auf unsere Entdeckungsreise mit!

Hoe kunnen talen een brug bouwen tussen verschillende culturen? Op deze spannende culturele ontdekkingsreis leerden de leerlingen uit de tweede graad van het Belgische Lodewijk Makeblijde College (3 Moderne Talen en 4 Handel Talen) en het Italiaanse Liceo M. Fanti Gymnasium (3de middelbaar), allen met een beginnersniveau Duits, elkaar en elkaars cultuur en gewoonten op een originele manier door schriftelijke en mondelinge interactie in het Duits kennen. Binnen dit e-Twinning project werden een waaier aan ICT-tools gebruikt ,zoals: Mentimeter, Wordart, Bitmoji, TwinBoard, Flipgrid, WheelDecide, Thinglink, Kahoot en Google Forms. Naast het warm maken voor Duits als vreemde taal en het doelgericht inzetten van ICT-tools, werd via het project vooral ook de bereidheid en durf om te communiceren en ideeën uit te wisselen aangewakkerd.

Naast het talenlabel ontvangt Lodewijk Makeblijdecollege een prijs van €300.

Bekijk hier het filmpje.

 

Deze twee organisaties ontvingen een eervolle vermelding:

Crescendo CVO

Titel: Naar een vernieuwd digitaal aanbod Vreemde talen

De verplichte overstap naar digitaal onderwijs tijdens de coronacrisis bracht enkele verrassende zaken aan het licht: heel wat cursisten vonden het wel fijn om hun cursus online te volgen. Sinds schooljaar ’21-’22 kiest CVO Crescendo er dan ook bewust voor om bepaalde cursussen aan te bieden via 100% online cursussen, een mengvorm van contactonderwijs en online cursussen of 100% contactonderwijs. All cursisten krijgen een gratis Microsoft 365 account. De cursist krijgt hiermee een crescendo-cvo-emailadres om zo efficiënt en kosteloos te communiceren. Daarnaast kan hij via Teams digitaal overleggen met klasgenoten of met de lesgever, didactisch materiaal raadplegen of online les volgen. Een nieuwe helpdesk voor cursisten biedt hiervoor de nodige ondersteuning. Een inspirerende aanpak waardoor ook nieuwe doelgroepen bereikt werden, zoals alleenstaande ouders of cursisten die in het buitenland verblijven.

Bekijk hier het filmpje.

i-Learn consortium

Titel: i-Learn: digitaal leren op maat

i-Learn heeft een droom: leerkrachten helpen om elke leerling de groeikansen te bieden die hij of zij verdient. Elke leerling is uniek en dat vertaalt zich ook naar leren toe. In een traditionele klascontext is het een hele uitdaging om elke leerling op elk moment te bieden wat hij nodig heeft. Gelukkig kan technologie een handje helpen bij het differentiëren. Dankzij gepersonaliseerde leertrajecten helpt i-Learn om elke leerling gemotiveerd aan boord te houden. Daarom ontwikkelden we i-Learn MyWay en i-Learn Academy:

MyWay is een portaal met een aanbod aan meer dan 50 bestaande, digitale educatieve tools, geselecteerd door een didactisch team, waarvan een 30-tal voor moderne vreemde talen en Nederlands. Er is extra aandacht voor NT2 en begrijpend lezen. Leerlingen en leerkrachten kunnen al deze tools gratis gebruiken. Ze kunnen leertrajecten uit de bibliotheek gebruiken met oefeningen, video’s en opdrachten uit al die verschillende tools of zelf trajecten bouwen. Innovatief taalleren staat centraal. Zo zijn er toolsmet adaptieve taaloefeningen, taalgames met chatbottechnologie, automatische schrijfondersteuning, tools voor collaboratief leren, … Zo krijgt taalleren een heel nieuwe dimensie.

Bekijk hier het filmpje.