Belangrijke aanpassing in KA1 voor het secundair onderwijs

De modernisering van het secundair onderwijs wordt de komende jaren verder uitgerold. Omdat Erasmus+-projecten in KA1 nu al moeten beginnen plannen voor de schooljaren 2023-2024 en 2024-2025, heeft de Nationale Autoriteit in samenwerking met Epos beslist om de lijst met ontvankelijke onderwijsprogramma’s in de domeinen ‘schoolonderwijs’ en ‘beroepsonderwijs en -opleiding’ aan te passen.

De nieuwe verdeling zal van toepassing zijn vanaf de projecten 2023 (zowel kortlopende als geaccrediteerde projecten). Ook bij de accreditatieaanvragen 2022 moet er dus rekening mee gehouden worden.

Belangrijkste veranderingen

De hele 2e graad (ongeacht de finaliteit) wordt ondergebracht in het domein ‘schoolonderwijs’. Dit geeft nu de mogelijkheid om voor alle leerlingen uit de tweede graad ‘mobiliteit van groepen leerlingen’ te organiseren. Uit cijfergegevens bleek immers dat in de tweede graad BSO en TSO nauwelijks buitenlandse mobiliteit met werkplekleren werd georganiseerd en dat er voor deze leerlingen nauwelijks mobiliteitsmogelijkheden waren.

De 3e graad wordt gesplitst: het domein ‘schoolonderwijs’ omvat de doorstroomfinaliteit. Zowel dubbele finaliteit als arbeidsmarktfinaliteit worden ondergebracht in het domein ‘beroepsonderwijs en -opleiding’. Waarom de dubbele finaliteit niet bij de twee domeinen? De Commissie verplicht ons om een specifiek onderwijsprogramma slechts bij één domein onder te brengen. En we willen aan leerlingen in deze finaliteit zeker de mogelijkheid geven om in de 3e graad buitenlandse stages te doen.

De nieuwe verdeling voor secundaire scholen

SCHOOLONDERWIJS BEROEPSONDERWIJS EN -OPLEIDING
secundair onderwijs 1ste graad secundair onderwijs 3de graad dubbele finaliteit
secundair onderwijs 2de graad doorstroomfinaliteit, dubbele finaliteit, arbeidsmarktfinaliteit secundair onderwijs 3de graad arbeidsmarkt-finaliteit
secundair onderwijs 3de graad doorstroomfinaliteit Se-n-Se, HBO5 verpleegkunde
onthaaljaar anderstalige nieuwkomer OKAN 7e jaar BSO
buitengewoon secundair onderwijs (uitgezonderd opleidingsvorm 3 en opleidingsvorm 4 technisch en beroepsonderwijs) deeltijds beroepsonderwijs
buitengewoon secundair onderwijs opleidingsvorm 3 en 4 (beroeps- en technisch onderwijs)

Wat is het effect van deze verandering?

Deze nieuwe verdeling heeft dus een effect op de mobiliteitsactiviteiten voor leerlingen in het secundair onderwijs die gefinancierd zullen worden met budgetten toegekend vanaf 2023. Mobiliteitsactiviteiten die georganiseerd worden met financiële middelen toegekend in 2022 of eerder blijven onderworpen aan de verdeling zoals aangegeven in het document ONTVANKELIJKE ORGANISATIES ERASMUS+ ONDERWIJS EN VORMING KERNACTIE 1 – VERSIE 2 (22 april 2021).

Natuurlijk is er ook een effect op de mobiliteit van leerkrachten en ander personeel: leermobiliteit een personeelslid dat enkel actief is in de tweede graad zal vanaf 2023 enkel gefinancierd kunnen worden met een budget uit het domein ‘schoolonderwijs’.

Wat kan jouw situatie zijn?

  • Je organisatie plant een aanvraag kortlopend project / geaccrediteerd project in 2023:
   Gelieve rekening te houden met deze nieuwe verdeling.
  •  Je organisatie plant een aanvraag Erasmusaccreditatie in 2022: Gelieve rekening te houden met deze nieuwe verdeling.
  • Je organisatie heeft een accreditatie voor zowel schoolonderwijs als beroepsonderwijs en -opleiding:
   Gelieve rekening te houden met deze nieuwe verdeling bij je budgetaanvraag in 2023.
  • Je organisatie heeft een accreditatie voor 1 domein: Indien een opleiding waarvoor je in het schooljaar 2023-2024 internationale mobiliteit wil organiseren niet langer onder het domein valt waarvoor je een accreditatie hebt, kan je (1) een aanvraag Erasmusaccreditatie indienen voor het andere domein tegen 19 oktober 2022, (2) een kortlopend project indienen binnen het domein waarvoor je geen accreditatie hebt, (3) lid worden van een consortium voor het domein waarvoor je geen accreditatie hebt.

Heb je nog vragen?

Voor meer informatie kan je natuurlijk steeds terecht bij onze consulenten: