2019-2020-alle domeinen-Force majeure maatregelen nav Corona-FAQ

pdf

2019-2020-KA103/107-Force majeure maatregelen nav Corona-presentatie

pptx

2019-2020-KA103/107-Force majeure maatregelen nav Corona-webinar

2019-2020-KA102/116-Force majeure maatregelen nav Corona-presentatie

pptx

2019-2020-KA102/116-Force majeure maatregelen nav Corona-webinar

2019-2020-KA101/104-Force majeure maatregelen nav Corona-presentatie

pptx

2019-2020-KA101/104-Force majeure maatregelen nav Corona-webinar

2014-2020-hoger onderwijs- ECHE self-assessement FAQs leaflet

PDF

2014-2020-hoger onderwijs-ECHE self-assessment information leaflet

PDF