Home Webinars 2023 Erasmus+ KA2 partnerschappen

Erasmus+ KA2 partnerschappen

Erasmus+ 2023 Schrijfsessie KA210 – de opname

Erasmus+ 2023 Infosessie KA210 – de opname

Erasmus+ 2023 Infosessie KA210 – de presentatie

pdf

Erasmus+ 2023 Schrijfsessie KA210 – de presentatie (1 maart 2023)

pptx

Erasmus+ 2023 Infosessie KA210 – de opname

Erasmus+ 2023 Schrijfsessie KA210 – de presentatie

pdf

Erasmus+ 2023 Schrijfsessie KA220 – de opname

Erasmus+ 2023 infosessie KA220 – de opname (met gebarentaal)

Erasmus+ 2023 Samenwerkingspartnerschappen (KA220) – de opname

Erasmus+ 2023 Samenwerkingspartnerschappen (KA220) – de presentatie

pdf

Erasmus+ 2023 Kleinschalige partnerschappen (KA210) – de presentatie

pdf

Erasmus+ 2023 – Algemene sessie – de opname

Erasmus+ 2023 – Algemene sessie – de presentatie

pdf