De Talentop: de inschrijvingen zijn afgesloten

Het Departement Onderwijs & Vorming, het Vlaams Talenplatform en het “Europese Dag van de Talen”-platform nodigen u van harte uit op de eerste editie van de TALENTOP, een grootschalige inspiratiedag voor taalleerkrachten met workshops, presentaties, inspirerende lezingen en een afsluitend panelgesprek. De Talentop staat open voor leerkrachten uit het kleuter- en lager onderwijs, voor taalleerkrachten uit het secundair onderwijs, taaldocenten uit het volwassenenonderwijs, directies, taalmentoren, taalbeleidscoördinatoren, en iedereen die geïnteresseerd is in het talenonderwijs.

De inspiratiedag vindt plaats op dinsdag 19 september 2023, op de KU Leuven Campus Brussel (ingang Stormstraat 6).

Het thema van de inspiratiedag voor taalleerkrachten is ‘Motivatie voor talen‘.

De inschrijvingen voor deze dag zijn afgesloten. Bedankt voor je interesse.

Programma:

9u – 9u30 Onthaal en registratie
9u30 – 9u45 Verwelkoming
9u45 – 10u45 Keynote:

Plenaire lezing over “motivatie” door Maarten Vansteenkiste (UGent), motivatiepsycholoog

Hier vind je zijn presentatie

10u45 – 11u15 Koffiepauze
11u15 – 12u15 Sessie 1 (Je vindt het overzicht van de sessies hieronder)
12u15 – 13u15 Lunch
13u15 – 14u15 Sessie 2 (Je vindt het overzicht van de sessies hieronder)
15u15 – 14u45 Koffiepauze
14u45 – 15u45 Panelgesprek: “motivatie van de taalleerkracht”

Moderator:

Hannelore Simoens (VTM-journalist)

Panelleden:

  • Gorik Hageman (leraar Duits Hulst, lerarenopleider Duits UAntwerpen + lerarenopleider Engels Odisee Sint-Niklaas + Onderwijsambassadeur)
  • Mathea Simons (UAntwerpen, lerarenopleider Frans; lid EDT)
  • Lieven Buysse (KU Leuven, kerngroeplid VTP)
  • Ann Verreth (algemeen directeur Odisee en voorzitter Vlaamse Onderwijsraad)
15u45 – 16u15 Uitreiking EDT-awards
16u15 – 16u30 Slotwoord
16u30 – 17u30 Afsluitende receptie

 

PROGRAMMA KEUZESESSIES “TALENTOP”

SESSIES VOORMIDDAG:

PARALLELSESSIE 1.V (beperkt aantal deelnemers) PARALLELSESSIE 2.V (beperkt aantal deelnemers)
“Spelenderwijs leren: effectieve didactiek aan de hand van spelvormen in het MVT-onderwijs” (VOLZET)

Tom Vandevelde (Roeland vzw)

(so*, lkr. MVT)

Hier vind je zijn presentatie

“Storytelling” (VOLZET)

Frank de Gruyter

(bo*)

In deze sessie wordt geïllustreerd waarom spelenderwijs leren geen paradox hoeft te zijn. Aan de hand van o.a. de bouwstenen effectieve didactiek aangebracht door Wijze Lessen (Tim Surma et al., 2019) worden verschillende korte, effectieve spel- en werkvormen gepresenteerd. Tussendoor toetsen, de lestijd optimaal benutten, feedback inwinnen en zelfs klasmanagement kunnen gebaat zijn bij een speelse blik, als je maar weet hoe de valkuilen te vermijden.

Beperkt aantal plaatsen

Aan de hand van concrete opdrachten wordt de deelnemers gevraagd om effectief een verhaal te maken en te vertellen. De oefening wordt becommentarieerd door de workshopleider en de groep. Dit is een ‘work-shop’ in de echte betekenis van het woord. Geen lezing!

 

Beperkt aantal plaatsen.

PARALLELSESSIE 3.V PARALLELSESSIE 4.V
“Hoe de motivatie voor talen op jonge leeftijd aanwakkeren, dankzij een CLIL-achtige aanpak in het basisonderwijs?”

Liesbeth Martens (UCLL)

(bo)

“Leerscenario’s, de motiverende en activerende didactiek in het MVT-onderwijs”

Gorik Hageman (UAntwerpen)

(so, vo*, lkr. MVT, NT2)

Hier vind je zijn presentatie

Onderzoek leert dat meertalig onderwijs een positieve impact heeft op de motivatie en het leer- en ontwikkelingsproces van leerlingen. In tegenstelling tot de meeste Europese landen, is er in Vlaanderen nog geen beleidskader voor Content and Language Integrated Learning (CLIL) in het lager onderwijs, ook al zijn vele leraren, directies, leerlingen en ouders vragende partij. Vier lerarenopleidingen experimenteerden met CLIL in geïnteresseerde basisscholen, schreven er een boek over (Borgerhoff en Lamberigts, in press) en delen in deze sessie hun ervaringen uit dit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

 

Uitgaande van het concept van tasked-based learning is de scenariodidactiek een motiverende en activerende manier van leren in het MVT- en NT2-onderwijs. De didactiek gaat uit van authentieke, complexe leersituaties met concretere, levensechte eindproducten, vaak gebruikmakend van moderne media, waarin een breed scala aan competenties en vaardigheden getraind worden. Na een korte theoretische inleiding over de kenmerken van leerscenario’s, de opbouw ervan en de rol van de leerkracht worden concrete voorbeelden en lesmateriaal aangeboden, waarmee onmiddellijk aan de slag gegaan kan worden in taallessen op alle niveaus.
PARALLELSESSIE 5.V PARALLELSESSIE 6.V
“Mythen en feiten over woordenschatverwerving in een vreemde taal”

Elke Peters (KU Leuven)

(so, vo, lkr. MVT)

“Levenslang gemotiveerd talen leren”

Panelgesprek met de werkvloer (moderator Frank Van Splunder)

(taalleraren en -coördinatoren, directies en partners SVWO)

Hier vind je de presentatie en de padlet.

Woordenschat is een belangrijke bouwsteen voor taalvaardigheid. We weten dat woordenschatkennis sterk bepalend is voor goed lees- en luisterbegrip in een vreemde taal maar ook voor schrijf- en spreekvaardigheid. Wie weinig woorden in de vreemde taal kent, zal ook weinig taalhandelingen naar behoren kunnen uitvoeren. Toch bestaan er over woordenschatonderwijs nog tal van mythes. In deze lezing doorprikken we een aantal van die woordenschatmythes illustreren we hoe woordenschatverwerving in de vreemdetalenklas gestimuleerd kan worden.

De Vlaamse regering presenteerde eind 2021 een Actieplan voor Levenslang Leren. Hoog tijd om de motivatie voor leren – ook van talen – op te krikken!

In deze workshop nodigen we alle betrokkenen uit om actief mee na te denken over de toekomst van de talen in het volwassenenonderwijs: welke maatregelen zijn nodig om het levenslang leren van talen mogelijk en aantrekkelijk te maken, voor iedereen? Welk effect heeft de digisprong (edusprong) op de motivatie om talen te leren?

Enkele collega’s geven een voorzet aan de hand van een korte getuigenis over hun ervaringen en de motivatie en behoeften van hun cursisten NT2 en MVT.

PARALLELSESSIE 7.V PARALLELSESSIE 8.V
“Boekvermijders worden schrijvers.

Een lees- en schrijfproject met impact.”

Jordi Casteleyn & Jan T’Sas (UAntwerpen)

(so, lkr. Nederlands)

Hier vind je hun presentatie

“Grieken op de dool: taal als migrantenkapitaal”

Raf Van Rooy (KU Leuven)

(so, lkr. klassieke talen)

Hier vind je zijn presentatie

Wat gebeurt als een Vlaamse auteur met tso- en bso-jongeren aan de slag gaat om, jawel, schrijvers van hen te maken? Welke tools, tips en tricks kunnen leraren van hen overnemen om hetzelfde te doen? Welk lesmateriaal is daarvoor beschikbaar? Tijdens deze workshop maakt u op een interactieve manier kennis met een nagelnieuw praktijkproject dat zich al in dertig secundaire scholen bewezen heeft. Klaar voor de grote sprong? Klasfilmpjes, interviews en een kant-en-klare lesbrochure halen u mee over de streep. Deze workshop belicht migratie als historisch fenomeen, met bijzondere aandacht voor het lot van de Grieken en hun taal. De workshop belicht in meer detail de zogeheten Italiaanse Renaissance (15de eeuw). Eerst bespreken we het lot van de Griekse migranten in Italië en hoe ze – vaak tevergeefs – hun taal gebruikten als kapitaal om te overleven in hun nieuwe thuis. Vervolgens lezen we een aangrijpend Grieks tekstfragment van een zo’n migrant in Italië.

SESSIES NAMIDDAG:

PARALLELSESSIE 1.N (beperkt aantal deelnemers) PARALLELSESSIE 2.N (beperkt aantal deelnemers)
“Spelenderwijs leren: effectieve didactiek aan de hand van spelvormen in het MVT-onderwijs”(VOLZET)

Tom Vandevelde (Roeland vzw)

(so, lkr. MVT)

Hier vind je zijn presentatie

“Storytelling”

Frank de Gruyter

(bo)

In deze sessie wordt geïllustreerd waarom spelenderwijs leren geen paradox hoeft te zijn. Aan de hand van o.a. de bouwstenen effectieve didactiek aangebracht door Wijze Lessen (Tim Surma et al., 2019) worden verschillende korte, effectieve spel- en werkvormen gepresenteerd. Tussendoor toetsen, de lestijd optimaal benutten, feedback inwinnen en zelfs klasmanagement kunnen gebaat zijn bij een speelse blik, als je maar weet hoe de valkuilen te vermijden.

Beperkt aantal plaatsen

Aan de hand van concrete opdrachten wordt de deelnemers gevraagd om effectief een verhaal te maken en te vertellen. De oefening wordt becommentarieerd door de workshopleider en de groep. Dit is een ‘work-shop’ in de echte betekenis van het woord. Geen lezing!

 

Beperkt aantal plaatsen

PARALLELSESSIE 3.N PARALLELSESSIE 4.N
“Hoe de motivatie voor talen op jonge leeftijd aanwakkeren, dankzij een CLIL-achtige aanpak in het basisonderwijs?”

Liesbeth Martens (UCLL)

(bo)

“Leerscenario’s, de motiverende en activerende didactiek in het MVT-onderwijs”

Gorik Hageman (UAntwerpen)

(so, vo, lkr. MVT, NT2)

Hier vind je zijn presentatie

Onderzoek leert dat meertalig onderwijs een positieve impact heeft op de motivatie en het leer- en ontwikkelingsproces van leerlingen. In tegenstelling tot de meeste Europese landen, is er in Vlaanderen nog geen beleidskader voor Content and Language Integrated Learning (CLIL) in het lager onderwijs, ook al zijn vele leraren, directies, leerlingen en ouders vragende partij. Vier lerarenopleidingen experimenteerden met CLIL in geïnteresseerde basisscholen, schreven er een boek over (Borgerhoff en Lamberigts, in press) en delen in deze sessie hun ervaringen uit dit praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

 

Uitgaande van het concept van tasked-based learning is de scenariodidactiek een motiverende en activerende manier van leren in het MVT- en NT2-onderwijs. De didactiek gaat uit van authentieke, complexe leersituaties met concretere, levensechte eindproducten, vaak gebruikmakend van moderne media, waarin een breed scala aan competenties en vaardigheden getraind worden. Na een korte theoretische inleiding over de kenmerken van leerscenario’s, de opbouw ervan en de rol van de leerkracht worden concrete voorbeelden en lesmateriaal aangeboden, waarmee onmiddellijk aan de slag gegaan kan worden in taallessen op alle niveaus.
PARALLELSESSIE 5.N PARALLELSESSIE 6.N
Zien lezen, dieper lezen: Effecten van een lessenreeks observerend leren met eye movement modeling examples (EMME) op het leren lezen en begrijpen van poëzie door adolescenten

Corina Breukink (Universiteit Utrecht)

(so, vo; lkr. Nederlands en MVT)

“Taalbeleid en taalmotivatie, een onafscheidelijk duo”

Öznur Karaca (HO Gent en AP)

(bo, so, vo)

De workshop bestaat uit twee delen. In deel 1 maakt u kort kennis met de ontwerpprincipes en doelstellingen van de innovatieve lessenserie, die recentelijk quasi-experimenteel is getest en geëvalueerd in de Nederlandse onderwijspraktijk. In deel 2 stapt u in de sneakers van de beginnende poëzielezer die een adolescent meestal is: u voert bij een (redelijk) complex gedicht twee korte leestaken en twee korte observeertaken uit, die we nabespreken en waaruit we conclusies trekken over oppervlakkiger en dieper lezen. Tot slot evalueert u de les, als leerkracht. Een taalbeleid in het hoger onderwijs zet in op sterk taalvaardige studenten en een sterker taalbewustzijn bij zowel studenten en lectoren. Dat gebeurt :

–          direct, door lectoren te ondersteunen/professionaliseren over (talig) motiverende aspecten van hun didactiek.

–          indirect, door in te zetten op en het bijsturen van taalbewustzijn en beeldvorming, wat een invloed heeft op motivatie bij studenten.

Tijdens deze interactieve sessie werken we met praktijkvoorbeelden, wetenschappelijke bronnen en stellingen.  We verkennen aspecten van een taalbeleid en taaldidactiek die invloed hebben op motivatie bij studenten.

PARALLELSESSIE 7.N PARALLELSESSIE 8.N
“Actaned. Academische taalvaardigheid in het secundair onderwijs”

Lieve De Wachter, Serge Verlinde, Jordi Heeren (KU Leuven), Dominike Van Besien (Sint-Pieterscollege Jette)

Hier vind je hun presentatie

(so, lkr. Nederlands, directies)

Motivatie voor talenonderwijs: wat leren we uit de doorlichtingen?”

Els Vermeire (Onderwijsinspectie)

(iedereen)

 

Instromende studenten, generatiestudenten en zij-instromers worden geconfronteerd met een academische taal die ze onvoldoende beheersen. Onderzoek toont aan dat het beheersen van die academische taal samenhangt met studiesucces in het hoger onderwijs.

ActaNed is een leeromgeving die ontworpen is om leerlingen secundair onderwijs vertrouwd te maken met alle aspecten van die academische taal. De toepassing helpt de leerling stap voor stap die specifieke taal te verkennen, en dit voor lezen, luisteren en schrijven. Er wordt ook aandacht besteed aan de academische woordenschat.

Hoe onderzoekt de inspectie de kwaliteit van de onderwijsleerpraktijk en de rol van het schoolbeleid hierin? Wat betekent dit voor een doorlichting van het talenonderwijs op school? In hoeverre heeft de inspectie oog voor ‘motivatie’ bij een doorlichting? We staan stil bij het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit en delen graag onze vaststellingen en bekommernissen.

Nog vragen?

Voor inhoudelijke vragen: neem contact op met Tine De Koninck
Voor praktische vragen: neem contact op met Lotte Bovijn

De inschrijvingen voor de Talentop zijn afgesloten. Bedankt voor je interesse.

Naar het online inschrijvingsformulier
Schrijf je in
  • bo*: basisonderwijs
  • so*: secundair onderwijs
  • vo*: volwasseneneducatie