De Warmste Week: opgroeien zonder zorgen

Epos vlamt mee! Opgroeien zonder zorgen tackelen met Erasmus+ projecten

Alle acties in het Erasmus+ programma hebben tot doel gelijke kansen en gelijke toegang, inclusie, diversiteit en billijkheid te bevorderen. We streven samen naar een samenleving waar iedereen kan meedoen! Doe jij ook iets voor de Warmste Week? Laat het ons weten en vergeet #eposvzw niet te taggen.

We zetten graag enkele van onze organisaties met Erasmus+ projecten in de kijker die werken rond inclusie:

Door het Erasmus+ project konden onze studenten de skills ontwikkelen die ze nodig hebben om als sociaal werker om te gaan met stedelijke complexiteiten

Het Erasmus+ project ‘Urban Diversities – Challenges for Social Work’ bracht inwoners van diverse stadswijken, studenten, docenten en sociaal werkers samen om tot een
nieuw begrip te komen van stedelijke complexiteiten, en… hun skills te verfijnen om hiermee om te gaan. Het project combineerde een community service learning traject op
lokaal niveau met virtuele transnationale uitwisseling. “Deze blended learning aanpak werd door alle deelnemers enthousiast onthaald. Daarom besloten we om het traject jaarlijks aan te bieden als keuzevak”, vertelt Mieke Schrooten, docente maatschappelijk werk op Odisee Hogeschool Brussel.

Lees verder

In een inspirerende multiculturele leeromgeving voelden de leerlingen zich extra gemotiveerd om bij te leren

TechniGO! in Aalst heeft te maken met veel leerlingen die opgroeien in kansarmoede. Bovendien is er een grote ongekwalificeerde uitstroom. Om de leerlingen extra kansen te bieden om hun vakkennis, taalvaardigheid en sociale skills te ontwikkelen, startte de school een Erasmus+ project op. Tijdens een stage naar La Réunion konden leerlingen uit de richtingen hotel en restaurant bijleren in een inspirerende en multiculturele leeromgeving. Bovendien leerden ze hun plan trekken in een vreemde taal, wat hun zelfredzaamheid bevorderde. De leerlingen, hun ouders en de begeleidende leerkrachten kijken positief terug op de buitenlandse stage, en het project wordt dan ook verdergezet.

Lees verder

Door de internationale uitwisseling verruimden onze medewerkers hun blik en ontstond er meer verbondenheid tussen de scholen van onze groep

Omdat de leerlingenpopulatie steeds diverser wordt, maakt de scholengroep RHIZO Kortrijk actief werk van een inclusief beleid, om zo een aantrekkingspool te worden voor álle leerlingen. Om nieuwe inzichten op te doen over diversiteit en inclusie werd het Erasmus+ project ‘Taste-Learn-Experience‘ georganiseerd. De medewerkers konden zich kandidaat stellen om een internationale cursus of jobshadowing te volgen.

 

Lees verder

In een inclusieve leeromgeving kunnen zowel studenten als docenten zich volledig ontplooien en elkaar helpen groeien.

Van 2019 tot 2021 liep in HBO5 Verpleegkunde in Duffel het Erasmus+ project ‘We (ver)bouwen een inclusieve, krachtige school voor alle gegradueerde verpleegkundigen van de toekomst‘. Het doel was om in Europa op zoek te gaan naar nieuwe inzichten, inspiratie en vaardigheden om nog beter te kunnen omgaan met diversiteit en inclusie. Tijdens een nascholing naar Finland of Portugal konden leerkrachten en schoolmedewerkers nieuwe inclusieve leermethodes ontdekken en die vervolgens toepassen in hun eigen klas- of schoolpraktijk.

Lees verder

We willen gepersonaliseerd onderwijs bieden aan alle leerlingen, ook sociaal zwakkere groepen

De samenleving wordt diverser en de scholen van GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap weerspiegelen dat. Elke leraar probeert de motivatie hoog te houden door in te spelen op uiteenlopende leerstijlen, talenten en interesses in de klas. Tijdens het Erasmus+ project ‘Gepersonaliseerd samen leren‘ gingen meer dan 180 leraren en medewerkers van het onderwijsnet naar het buitenland voor een cursus of jobshadowing, met als doel inspiratie op te doen over hoe gepersonaliseerd leren in de praktijk kan worden gebracht.

Lees verder

We willen ouders meer zelfvertrouwen geven, zodat ze zich bewust worden van de belangrijke rol die zij spelen in de taalontwikkeling van hun kind.

Veel ouders voeden hun kinderen op in een meertalige context, en die wordt vandaag de dag alsmaar complexer – zeker in een multiculturele stad als Brussel. Om ouders te ondersteunen en meer zelfvertrouwen te geven bij de meertalige opvoeding van hun kind, startte de Brusselse vzw Foyer het Erasmus+ project ‘Planting languages. Seeds of success.’ op. Het project was een internationale samenwerking met partnerorganisaties uit Frankrijk, Polen, Cyprus en Nederland.

Lees verder

We blijven werken om van onze bibliotheken warme plekken te maken waar iedereen zicht thuis voelt.

In het Eramus+ project ‘Expeditie Community Librarian‘ zochten de Stuifzandbibliotheken samen met andere maatschappelijke actoren naar een Kempens model van de bib als derde plek. Hiervoor trokken ze naar Scandinavië . Het project richtte zich in eerste instantie tot bibliothecarissen, sociaal werkers en beleidsmakers. Maar de ruime doelgroep zijn de bijna 150.000 inwoners van 7 Kempense gemeenten, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare groepen.

Lees verder

We willen leerlingen uit Duaal Leren de kans geven om een internationale stage te volgen, zodat ze sterker staan op de arbeidsmarkt.

Connectief  vzw ontwikkelt en leidt projecten die tegemoet komen aan de noden van het arbeidsmarktgerichte onderwijs. Zo ondersteunt de vzw Vlaamse onderwijsinstellingen in de uitbouw en uitvoering van een internationaliseringsbeleid. Dat gebeurt onder meer via het ErasDu-project, waarbij leerlingen uit het technische en beroepsonderwijs en het BuSO een korte individuele werkstage in het buitenland lopen via het Erasmus+ programma.

Lees verder

In een inclusieve, ondersteunende en motiverende leeromgeving kunnen álle studenten hun volledige potentieel ontwikkelen.

Internationalisering staat al jaren hoog op de agenda in het Atheneum GO! Erasmus Zelzate. Door het Erasmus+ project ‘Fraternisation: Schooling in Italy!‘ konden 4 leerkrachten uit de school gedurende 7 dagen op job shadowing naar de verbroederingsgemeente Cesenatico. Met de kennis en praktijkvoorbeelden die ze opdeden slaagden ze erin om een leeromgeving te creëren die inclusief, motiverend en ondersteunend is voor alle studenten.

Lees verder

De leerlingen beseften dat je niet altijd het grootste huis moet hebben om gelukkig te zijn.

In het Annuntiata Instituut in Veurne liep van 2017 tot 2019 het Erasmus+ project ‘INCLUation: from ex- to inclusive education‘, een samenwerking met 3 scholen uit Griekenland, Portugal en Spanje. Het doel van het Europese project was de sociale inclusie in de scholen te verbeteren, aangezien zij de laatste jaren allemaal te maken krijgen met een steeds diversere leerlingenpopulatie.

Lees verder