Erasmus+ contactseminarie ‘How to Make the Most of Erasmus+ to Train Tomorrows’s Health Professionals’ (FR)

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Frankrijk organiseert van 21 tot 24 oktober 2024 in Rijsel (Lille) het contactseminarie voor opleidingen in de gezondheidssector.

De focus ligt op professionele ontwikkeling en samenwerking rond opleidingen van medische en paramedische beroepen.

Thema’s en doelstellingen van het seminarie

Tijdens het seminarie wordt specifiek ingegaan op langetermijnvisie van een Europese gezondheidsunie. De meeting wil opleiders en verantwoordelijken samenbrengen om ervaringen uit te wisselen en in de toekomst te gaan samenwerken via Erasmus+ projecten aan een internationale visie voor opleidingen specifiek in de gezondheidssector.

Het seminarie biedt gedurende de 3 dagen de tijd en ruimte voor netwerking en het uitwisselen van ideeën en goede praktijken en om partners te ontmoeten om een toekomst strategie uit te werken met de mogelijkheden van het Erasmus+ programma. Alles gezien vanuit een gemeenschappelijk doel : Hoe de toekomstige professionals opleiden in samenwerking met Erasmus+ ?

Verwachte resultaten

Verwacht wordt dat deelnemers de nodige Europese contacten kunnen leggen binnen de sector (medische en paramedische opleidingen). Het aantal Erasmus+ mobiliteiten binnen de gezondheidssector doen toenemen. Ondersteuning om samenwerking tussen leerders en docenten in een EU kader te versterken.

Wie kan deelnemen?

Leerkrachten en beleidsverantwoordelijken uit HED en VET specifiek gericht op medische en paramedische beroepen.

Epos heeft 4 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden. In totaal voorziet men ca 80 deelnemers uit verschillende EU landen.

Het programma, de voertaal en de kostprijs

De werktaal van het seminarie is het Engels.

De kosten voor de accommodatie en de maaltijden worden vergoed door het Franse Nationale Agentschap.
Voor de reiskost betaalt Epos een forfaitaire vergoeding van € 56,00.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kunnen kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur je formulier uiterlijk op 28 mei 2024  in. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige residentieel contactseminarie volgt.

Selectiecriteria

  • de motivatie van de organisatie om hieraan te participeren;
  • de keuze van de afgevaardigde: omschrijf duidelijk de functie van de deelnemer en het mandaat;
  • profiel van de organisatie in functie van de specifieke doelgroep

 

Meer info?

Voor meer info kan je terecht bij Bart Claes.

 

 

 

Naar het online formulier
Stel je kandidaat: