Erasmus+ studiebezoek

Erasmus+ studiebezoek ‘Hoe help je leerlingen kiezen voor het initieel beroepsonderwijs’

Het Nationale Agentschap voor Erasmus+ van Denemarken organiseert in samenwerking met Euroguidance Denemarken van 13 tot en met 15 juni 2022 in Kopenhagen het Studiebezoek ‘the role of guidance in the transition from primary and lower secondary school to IVET and how guidance, information and focus on practical skills can strengthen the knowledge about and the attractiveness of IVET’.

Thema’s en doelstellingen van het studiebezoek

 • Presentatie van het Deense onderwijs- en begeleidingssysteem met focus op IVET
 • Bespreking van de situatie van IVET in de deelnemende landen
 • Uitwisseling van ervaringen en praktijkvoorbeelden: hoe de aantrekkelijkheid van IVET versterken en het aantal jonge VET-studenten vergroten?
 • Bezoek aan een of twee scholen voor beroepsonderwijs en -opleiding en een instelling die voorbereidend jeugdonderwijs biedt aan kansarme jongeren en jongeren met onderwijsuitdagingen.
 • Groter bewustzijn van de rol van begeleidingsadviseurs in relatie tot IVET – bezoek aan een jeugdbegeleidingscentrum.
 • Internationalisering bij VET-scholen en Begeleidingscentra (voornamelijk gericht op internationalisering binnen het Erasmus+ programma).
 • Sectoroverschrijdende samenwerking binnen het leerplichtonderwijs en de sector beroepsonderwijs en -opleiding.

Verwachte resultaten

 • De deelnemers zullen door middel van discussies, bezoeken en presentaties nieuwe inzichten opdoen over hoe meer studenten voor de VET-sector kunnen worden aangetrokken.
 • De deelnemers krijgen toegang tot een breder Europees netwerk, dat een platform zal zijn voor het delen van ervaringen.
 • De deelnemers zullen inspiratie opdoen voor het toekomstige werk in de deelnemende landen en voor Europese projecten over het onderwerp, die kunnen worden gebruikt om toekomstige Erasmus+-projecten te formuleren.

Wie kan deelnemen?

Deelname staat open voor professionals die leerlingen begeleiden in studie-en loopbaankeuzes (leerlingenbegeleiders, leerkrachten, CLB-medewerkers, …). Een goede beheersing van het Engels en de bereidheid om deel te nemen aan peer exchange zijn vereist.

Epos heeft 2 plaatsen ter beschikking voor Vlaamse organisaties. Er kan slechts één deelnemer per organisatie geselecteerd worden.

Het programma, de voertaal, de kostprijs

Hier vind je het programma.

De werktaal van het studiebezoek is het Engels.

Het studiebezoek start op 13 juni om 9:00 uur (je wordt verwacht af te reizen op 12 juni). Het einde is voorzien op 15 juni om 14:00 uur. Het Deense agentschap neemt alle kosten voor het seminarie (inclusief verblijf en maaltijden) voor haar rekening. Je hoeft geen hotel te boeken.

Voor het transport heen en terug voorziet Epos een forfaitaire betoelaging van €275.

Hoe kandideren?

Geïnteresseerde Vlaamse organisaties kandideren voor deelname via het daartoe bestemde online formulier. Stuur het formulier uiterlijk op 21 april 2022 in. Ten laatste op 27 april wordt gecommuniceerd over de selectieresultaten. Kandideren betekent dat je ermee akkoord gaat dat je afgevaardigde het volledige studiebezoek volgt.

Selectiecriteria

 • de motivatie van de organisatie om aan het studiebezoek te participeren;
 • de motivatie om deze kandidaat-deelnemer af te vaardigen.

Meer informatie?

Wil je meer informatie? Contacteer Marc De Vlieger

Naar het online formulier
Stel je kandidaat: