Strategische Partnerschappen (KA2)

Samenwerking voor innovatie en uitwisseling van goede praktijken

Strategische partnerschappen zijn internationale samenwerkingsprojecten die bijdragen tot innovatie en verbetering van opleiding en onderwijs. Daarbij worden positieve en langdurige effecten nagestreefd op de deelnemende organisaties, de sector en het beleid, maar ook op de personen die direct of indirect betrokken zijn. Het kunnen eenvoudige kleine samenwerkingsverbanden zijn maar ook grootschalige projecten om innovatieve middelen te verspreiden.

In het kader van Kernactie 2 (KA2) van het Erasmus+ programma ondersteunt EPOS binnen onderwijs en opleiding strategische partnerschappen die inspelen op beleidsprioriteiten in:

  • het schoolonderwijs

  • de beroepsonderwijs en -opleiding

  • het hoger onderwijs

  • de volwasseneneducatie

Een strategisch partnerschap kan ook sectoroverstijgende of cross-sectoraal zijn, door samen te werken met met partners uit andere onderwijssectoren of jeugd. Bij de keuze van een strategisch partnerschap en het domein waar u dit indient, zijn de beleidsprioriteiten bepalend. Kijk deze dus goed na!

De deadline voor het indienen van de aanvraag is 29 maart 2017 om 12u, 's middags.

Aanvraagformulieren KA2

Ga naar ...

Ondersteuning bij uw KA2-aanvraag

Wie reeds een concreet idee heeft voor een project binnen KA2, kan dit af toetsten bij een medewerker van EPOS. Deze counseling is ondersteunend en adviserend. EPOS garandeert hiermee niet dat uw project wordt goedgekeurd.

Om van dit aanbod gebruik te maken, hebben we een "projectopzet document" ontwikkeld, waarmee u uw projectideeën kan structureren, zodat EPOS u hierop feedback kan geven per mail, telefonisch of tijdens een gesprek. Het is de bedoeling dat u -vooraf- uw project goed doordenkt en de uitvoerbaarheid en haalbaarheid ervan toetst.

Wanneer u dit document hebt ingevuld, kan u dit doormailen naar KA2@epos-vlaanderen.be, een medewerker van EPOS zal vervolgens contact met u opnemen.

Onder de noemer KA2 biedt het Erasmus+ programma nog andere mogelijkheden tot internationale samenwerking:

KA2 en Jeugd

Voor de mogelijkheden binnen de Jeugdsector, kan je terecht bij Jint vzw, het Nationaal Agentschap voor Youth in Action, het jeugd luik van Erasmus+.