Partnerschappen voor Samenwerking

Deze actie biedt deelnemende organisaties niet alleen de gelegenheid om ervaring op te doen in internationale samenwerking en hun capaciteiten te versterken, maar ook om innovatieve resultaten van hoge kwaliteit te leveren.

Naargelang van de projectdoelstellingen, de deelnemende organisaties, de verwachte effecten en andere factoren kunnen partnerschappen voor samenwerking variëren in omvang en bereik, waarbij de activiteiten dienovereenkomstig worden gekozen.

Vanuit die redenering worden twee soorten partnerschappen aangeboden aan organisaties, om hen samen te laten werken, leren en groeien:

Kleinschalige Partnerschappen (Small-scale Partnerships)

Meer weten

Samenwerkingspartnerschappen (Cooperation Partnerships)

Meer weten

Ik heb een projectidee

Meer weten

Welke activiteiten worden gewoonlijk verricht door Partnerschappen voor Samenwerking?

Gedurende de looptijd van een project kunnen de organisaties een breed scala aan activiteiten ontplooien. Organisaties hebben de flexibiliteit om uit dit brede scala gaande van traditionele activiteiten tot meer creatieve en innovatieve activiteiten de beste combinatie te kiezen die bijdraagt aan de verwezenlijking van de projectdoelstellingen, rekening houdend met het bereik en in verhouding tot de capaciteit van het partnerschap.

Bijvoorbeeld:

  • Projectbeheer: activiteiten die noodzakelijk zijn om een adequate planning, uitvoering en follow-up van het project en een vlotte en efficiënte samenwerking tussen de projectpartners te verzekeren. Het gaat hierbij om organisatorische en administratieve taken, (virtuele) bijeenkomsten van partners, het voorbereiden van communicatiematerialen, het voorbereiden en volgen van deelnemers die aan activiteiten deelnemen, enzovoort.
  • Projectuitvoeringsactiviteiten: het kan gaan om netwerkevenementen, bijeenkomsten, werkvergaderingen om praktijken uit te wisselen en om resultaten te ontwikkelen. Aan deze activiteiten kunnen ook personeel en lerenden deelnemen (voor zover hun deelname bijdraagt aan de verwezenlijking van de projectdoelstellingen).
  • Promotieactiviteiten: het organiseren van conferenties, sessies, evenementen die erop gericht zijn de resultaten van het project te delen en te promoten, of het nu gaat om tastbare resultaten, conclusies, goede praktijken of andere resultaten.

 

Bijdrage van deze actie aan de verwezenlijking van beleidsprioriteiten. 

De Europese Commissie stelt elk jaar gemeenschappelijke prioriteiten en doelstellingen vast die op het niveau van het Erasmus+-programma moeten worden nagestreefd op de verschillende gebieden van onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Partnerschappen voor Samenwerking zijn er daarom niet alleen op gericht de capaciteit van de bij het project betrokken organisaties te ontwikkelen, maar moeten met hun resultaten ook bijdragen aan het verwezenlijken van de prioriteiten.

Van de projecten wordt daarom gevraagd dat de werkzaamheden in het kader van het project verband houden met een of meer van deze prioriteiten die in de aanvraagfase moeten worden gekozen. Voorts is het raadzaam om bij het formuleren van projectvoorstellen de resultaten van eerder gefinancierde projecten rond soortgelijke prioriteiten te raadplegen om de samenhang te verzekeren en overlapping te voorkomen, en om te blijven voortbouwen op bestaande resultaten en bij te dragen aan de gezamenlijke ontwikkeling van de diverse gebieden.

 

Welke organisaties kunnen deelnemen?

Partnerschappen voor Samenwerking staan open voor elke organisatie die actief is op het gebied van onderwijs en vorming of in andere sociaaleconomische sectoren, maar ook voor organisaties die op verschillende terreinen tegelijk actief zijn (zoals lokale, regionale en nationale overheden, kamers van koophandel, vakorganisaties, bedrijven, …).

Afhankelijk van de projectdoelstellingen komt het erop aan de meest geschikte en uiteenlopende partners te betrekken bij de partnerschappen met het doel de verschillende ervaringen, profielen en specifieke deskundigheid optimaal te benutten.