22
mei
Deadline

Deadline ‘Ondersteuning van beleidshervormingen Sociale inclusie en gemeenschappelijke waarden (KA3)'

Oval 1Created with Sketch.Brussel, EACEA
Rectangle 505Created with Sketch. Dinsdag 22 mei 2018 van 13h00

Doelstellingen

Deze oproep tot het indienen van voorstellen ondersteunt transnationale samenwerkingsprojecten op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken.

De oproep bestaat uit twee partijen: één voor onderwijs en opleiding (partij 1), en één voor jeugdzaken (partij 2). Iedere aanvraag moet betrekking hebben op één algemene doelstelling en een van de specifieke doelstellingen, welke voor partij 1 en partij 2 afzonderlijk zijn vermeld. Zowel de algemene als de specifieke doelstellingen van deze oproep zijn limitatief: voorstellen die niet op deze doelstellingen zijn gericht, worden niet in aanmerking genomen.

Algemene doelstellingen

Voor beide partijen geldt dat projecten die naar aanleiding van deze oproep worden ingediend, gericht moeten zijn op:

  • het onder de aandacht brengen en/of uitbreiden van goede praktijken op het gebied van inclusief onderwijs/inclusieve jeugdomgevingen en/of bevordering van gemeenschappelijke waarden, met name initiatieven daartoe op lokaal niveau. In de context van de onderhavige oproep betekent uitbreiden het reproduceren van goede praktijken op een grotere schaal/het overbrengen van goede praktijken naar een andere context of het invoeren van deze praktijken op een hoger/systemisch niveau
  • het ontwikkelen en invoeren van innoverende methoden en praktijken ter bevordering van inclusief onderwijs/ inclusieve jeugdomgevingen en bevordering van gemeenschappelijke waarden in specifieke contexten. Bij beide partijen wordt het actief bij de projecten betrekken van rolmodellen alsook activiteiten in verband met het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018, voor zover van toepassing, gestimuleerd.

Specifieke doelstellingen voor onderwijs en opleiding

  • het verbeteren van de verwerving van sociale en burgerlijke competenties, het bevorderen van de kennis van, het inzicht in en het verantwoordelijkheidsgevoel jegens gemeenschappelijke waarden en grondrechten;
  • het bevorderen van inclusief onderwijs en inclusieve opleiding, en van het onderwijs aan kansarme leerlingen, onder meer door ondersteuning van leerkrachten, opleiders en leiders van onderwijsinstellingen bij de omgang met diversiteit en de bekrachtiging van sociaal-economische verscheidenheid in de leeromgeving; — het bevorderen van kritisch denken en mediageletterdheid onder leerlingen, ouders en onderwijspersoneel;
  • het ondersteunen van de deelname van pas gearriveerde migranten aan onderwijs van goede kwaliteit, onder meer door het beoordelen van de kennis en het valideren van reeds eerder gevolgd onderwijs;
  • het bevorderen van digitale vaardigheden en competenties van groepen die van de digitale samenleving zijn uitgesloten (onder wie ouderen, migranten en jongeren uit kansarme milieus) via partnerschappen tussen scholen, het bedrijfsleven en de niet-formele sector, waaronder openbare bibliotheken;
  • het bevorderen van Europese waarden, cultureel erfgoed en met het erfgoed verband houdende vaardigheden, gezamenlijke geschiedenis, interculturele dialoog en sociale inclusie door middel van onderwijs, niet-formeel leren en een leven lang leren, in lijn met de doelstellingen van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

Budget

Het totale budget dat beschikbaar is voor de cofinanciering van projecten in het kader van deze oproep bedraagt €14 000 000.

Het bedrag wordt als volgt verdeeld:

Onderwijs en opleiding: € 12 000 000 Jeugdzaken: €2 000 000

De financiële bijdrage van de EU kan niet meer bedragen dan 80 % van de totale subsidiabele kosten. De maximale subsidie per project bedraagt €500 000.

Begunstigden

Aanvragers zijn publieke en particuliere organisaties die actief zijn op het gebied van onderwijs, opleiding en jeugdzaken of andere sociaal-economische sectoren of organisaties die sectoroverschrijdende activiteiten ontplooien (bijv. culturele organisaties, maatschappelijke organisaties, sportorganisaties, centra voor academische erkenning, kamers van koophandel, vakorganisaties enz.).

De activiteiten moeten van start gaan op 31 december 2018 of op 15 of 31 januari 2019. De duur van het project moet tussen de 24 en 36 maanden liggen.

De deadline voor aanvragen is 22 mei 2018 - 13u.

Info & contact

Meer informatie en de call vind je op de website van de Europese Commissie (EACEA).

Een webstream Infodag over sociale inclusie en gemeenschappelijke waarden vindt plaats op 16 april.

Voor vragen, mail naar: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu