Europees Talenlabel

Het Europees Talenlabel (tot voor kort gebruikten we de oorspronkelijke naam: Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs (ELIT)) is een initiatief van de Europese Commissie ter bevordering van het vreemdetalenonderwijs in de lidstaten van de Europese Unie. Het werd voor het eerst uitgereikt in 1998.

In Vlaanderen wordt het Europees Talenlabel jaarlijks uitgereikt door Epos vzw. Dankzij deze prijzen kan Epos innovatieve initiatieven uit Vlaanderen op het vlak van talen identificeren en extra onder de aandacht brengen. Deze prijzen geven niet alleen erkenning aan hetgeen mensen en organisaties ondernemen rond talen, het is ook de bedoeling dat de genomineerden en de prijswinnaars inspiratie bieden aan iedereen die bezig is met het leren van talen en taaldiversiteit. Onze promotie richt zich dan ook tot beleidsmakers, onderzoekers en mensen uit de praktijk – niet alleen in Vlaanderen maar door het Europese karakter van deze wedstrijd in heel Europa. De criteria om de winnaars te bepalen, werden vastgelegd door de Europese Commissie; Vlaanderen voegde er 3 Vlaamse prioriteiten aan toe zoals aandacht voor talensensibilisering en intercultureel begrip, spontane communicatievaardigheid en emancipatorische aspecten.

Meer info over het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs vind je op: http://ec.europa.eu/education/policy/multilingualism_en

Thema 2017: Taalvriendelijke samenleving

Een taalvriendelijke samenleving moedigt het leren van talen en intercultureel begrip aan. ‘Informeel leren’ in een niet-schoolse context speelt hierin een belangrijke rol. Enkele voorbeelden:

 • mensen met andere talen en culturen in contact brengen
 • verschillende generaties samen (een taal) laten leren
 • een toerismeproject opzetten
 • enzovoort

Voor meer info over het thema zie: de informatiebrochure_TalenLabel_2017.doc

Wie kan meedoen?

Een breed scala aan organisaties komt in aanmerking: scholen, maatschappelijke organisaties, regionale en lokale overheden, gemeenschapscentra, gevangenissen, media, musea, enzovoort.

Het Talenlabel kan uitgereikt worden aan eender welk initiatief dat past bij het thema ‘Taalvriendelijke samenleving – het informeel leren van talen’ zoals hierboven omschreven. Het kan gaan om:

 • scholen / onderwijs- en vormingsorganisaties die zich open stellen voor actoren en situaties waarin taalverwerving op informele manier geïntegreerd wordt in het formele curriculum
 • andere organisaties die buiten de schoolse context taalverwerving bij hun doelgroep(en) stimuleren en bevorderen door activiteiten in een andere taal aan te bieden (bijvoorbeeld via conversatietafels, filmfora…)

De aanvragen voor het Europees Talenlabel 2017 zetten spontaan leren centraal, bovendien gaat het om doordacht beleidsmatig opgenomen initiatieven/projecten. Het Talenlabel wordt toegekend aan projecten/initiatieven die in 2017 afgesloten worden of zijn, of die momenteel lopen. Projecten/initiatieven die al in 2015 of daarvoor afgesloten werden of die zich pas in een concept- of beginfase bevinden, komen niet in aanmerking.

Europese en Vlaamse criteria

De Europese Commissie heeft voor het Europees Label voor Innovatief Talenonderwijs een aantal algemene criteria vastgelegd, waaraan de ingediende projecten moeten voldoen.

Europese criteria:

 • de initiatieven moeten breed van opzet zijn. Alle betrokken elementen – lerenden, leraren, methoden en materiaal – moeten helpen de behoeften van de lerenden in kaart te brengen en te vervullen. De beschikbare middelen moeten creatief worden aangewend om het leren van talen te stimuleren. Daartoe kunnen bijvoorbeeld worden gerekend de aanwezigheid van moedertaalsprekers, taalbeoefening met partnersteden of -instellingen, of samenwerking met het plaatselijke bedrijfsleven;
 • de initiatieven moeten in hun nationale context een toegevoegde waarde hebben. Zij moeten leiden tot kwantitatieve en/of kwalitatieve verbeteringen in het onderwijzen en leren van talen. Uit kwantitatief oogpunt kan dit betekenen dat met verscheidene talen wordt gewerkt, en vooral met de minder gebruikte en minder onderwezen talen. Kwalitatief gezien kan het de toepassing van een betere methode dan voorheen betekenen;
 • de initiatieven moeten de lerenden en/of de leraren/begeleiders motiveren;
 • de initiatieven moeten origineel en creatief zijn. Zij moeten naar nieuwe methoden zoeken, die geschikt zijn voor de betrokken lerenden. Wat voor de een innovatief is, hoeft dat voor een ander niet te zijn;
 • de initiatieven moeten een Europese dimensie hebben. Zij moeten aansluiten bij de Europese werkelijkheid en de taalkundige verscheidenheid in de Europese Unie, en gebruik maken van de daardoor geboden mogelijkheden (bijvoorbeeld grensoverschrijdende contacten) om het begrip van andere culturen door het leren van talen te verbeteren;
 • de initiatieven moeten innovatie omvatten die overdraagbaar is. Zij moeten een potentiële inspiratiebron voor anderen in andere landen en contexten zijn. Zij zouden bijvoorbeeld geschikt gemaakt moeten kunnen worden voor het leren van andere talen of voor andere leeftijdsgroepen dan die waarvoor het project oorspronkelijk was bedoeld.

Naast de Europese criteria kan uw project meer kans maken als het beantwoordt aan één of meer van de volgende Vlaamse prioriteiten:

 • Het project is emancipatorisch: het heeft als belangrijkste eigenschap dat het werk maakt van/zich richt op de ontvoogding en ontplooiing van personen met de minste scholingskansen en – in het kader van levenslang leren – bijdraagt tot het verlagen van drempels voor deze doelgroep.
 • Het project bevordert de talensensibilisering en het intercultureel begrip.
 • Het project is gericht op de spontane communicatievaardigheid

Verslag uitreiking Europees Talenlabel

Op 19 oktober reikte Epos vzw de ELIT-prijzen voor het Europees Talenlabel uit. Het verslag lees je hier ...

Meer informatie?

Talenlabel-flyer_2017.pdf

Deelnameformulier_2017.doc

informatiebrochure_TalenLabel_2017.doc

Contact: Epos vzw
Koning Albert II-laan 15 – 7 C 15
T.a.v. Renilde Reynders
1210 Brussel
renilde.reynders@epos-vlaanderen.be