Home Ontvankelijke organisaties

Ontvankelijke organisaties* Erasmus+ Onderwijs en Vorming Kernactie 1 (oproep 2024)

De Nationale Autoriteit heeft op 17 juli 2023 beslist dat de hierna vermelde organisaties een
aanvraag kunnen indienen. Deze beslissing is toepasselijk op
• de accreditatieaanvragen (KA120) die onder de oproep 2023 worden aangevraagd en
goedgekeurd;
• op de daaraan gelinkte geaccrediteerde projecten (KA121) die onder de oproep 2024
en de daarna volgende oproepen worden ingediend bij Epos (BE02);
• op de kortlopende projecten (KA122) die onder de oproep 2024 en de daarna
volgende oproepen worden ingediend bij Epos (BE02)

 

Klik hier voor de downloadbare lijst van ontvankelijke organisaties.
(aanvullende definities zie onderaan deze pagina)

 

1. SCHOOLONDERWIJS

1.1. Vlaamse onderwijsverstrekkers die ontvankelijke onderwijsprogramma’s en -activiteiten aanbieden in het domein ‘schoolonderwijs’
ONTVANKELIJKE ONDERWIJSPROGRAMMA’S EN -ACTIVITEITEN VOORBEELDEN VAN ORGANISATIES
basisonderwijs (gewoon en buitengewoon) inclusief onthaalonderwijs voor anderstalige kinderen (OKAN) scholen**
secundair onderwijs 1ste graad scholen**
secundair onderwijs 2de graad doorstroomfinaliteit scholen**
secundair onderwijs 3de graad doorstroomfinaliteit scholen**
onthaaljaar anderstalige nieuwkomer OKAN scholen**
buitengewoon secundair onderwijs (met uitzondering van:

 1. opleidingsvorm 3 – kwalificatiefase en integratiefase
 2. opleidingsvorm 4 – 3e graad dubbele finaliteit en arbeidsmarktfinaliteit)
scholen**

 

1.2. Lokale en regionale overheden, coördinatieorganen en andere organisaties met een rol in het domein ‘schoolonderwijs’ ***

 

ROL IN HET ONDERWIJSSYSTEEM VOORBEELDEN VAN ORGANISATIES
de verstrekkers vermeld in tabel 1.1 overkoepelen en ondersteunen in hun missie
 • onderwijskoepels
 • scholengemeenschappen / scholengroepen
 • steden, gemeenten en provincies
 • schoolbesturen
 • vzw’s (vrij onderwijs)
de verstrekkers vermeld in tabel 1.1 ondersteunen in hun missie
 • pedagogische begeleidingsdiensten
 • centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
 • steden, gemeenten en provincies
ondersteunen en begeleiden van ouders, leerlingen en leraren betrokken bij de verstrekkers vermeld in tabel 1.1
 • Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
 • Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV)
 • Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (KOOGO)
 • Vlaamse scholierenkoepel
 • Lerarenverenigingen
de in tabel 1.1 vermelde scholen controleren op de kwaliteit van hun onderwijs Onderwijsinspectie

 

 2. BEROEPSONDERWJS EN – OPLEIDING 

2.1.  Vlaamse onderwijs- en opleidingsverstrekkers die ontvankelijke onderwijs- en opleidingsprogramma’s en -activiteiten aanbieden in het domein ‘beroepsonderwijs en opleiding’

 

ONTVANKELIJKE ONDERWIJS- EN OPLEIDINGSPROGRAMMA’S EN -ACTIVITEITEN VOORBEELDEN VAN ORGANISATIES
secundair onderwijs 2de en 3de graad dubbele finaliteit scholen**
secundair onderwijs 2de en 3de graad arbeidsmarkt-finaliteit scholen**
Se-n-Se, HBO5 verpleegkunde scholen**
7e jaar BSO scholen**
deeltijds beroepsonderwijs
 • centra voor deeltijds onderwijs
 • centra voor leren en werken
 • SYNTRA opleidingscentra
buitengewoon secundair onderwijs:

 1. opleidingsvorm 3 – kwalificatiefase en integratiefase
 2. opleidingsvorm 4 – 3e graad dubbele finaliteit en arbeidsmarktfinaliteit
scholen**
beroepsgerichte – en technische opleidingen binnen secundair volwassenenonderwijs

aanvullende algemene vorming (AAV)

CVO’s
voortgezette beroepsopleiding
 • VDAB
 • SYNTRA opleidingscentra
 • sectorale opleidingsinstituten / -fondsen
 • provinciale opleidingscentra voor veiligheid
 • erkende centra voor naschoolse vorming landbouw en visserij
2.2.  Lokale en regionale overheden, coördinatieorganen en andere organisaties met een rol in het domein ‘beroepsonderwijs en -opleiding’

 

ROL IN HET ONDERWIJS EN
-OPLEIDINGSSYSTEEM
VOORBEELDEN VAN ORGANISATIES
de verstrekkers vermeld in tabel 2.1 overkoepelen en ondersteunen in hun missie
 • onderwijskoepels
 • scholengemeenschappen / scholengroepen
 • steden en gemeenten
 • provincies
 • schoolbesturen
 • vzw’s (vrij onderwijs)
de verstrekkers vermeld in tabel 2.1 ondersteunen in hun missie
 • CLB
 • pedagogische begeleidingsdiensten
 • Regionale Technologische Centra
 • sectorale opleidingsinstituten / -fondsen
 • steden en gemeenten
 • provincies
 • VDAB
 • VOKA
ondersteunen en begeleiden van ouders, lerenden en leraren betrokken bij de verstrekkers vermeld in tabel 2.1
 • pedagogische begeleidingsdiensten
 • centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)
 • Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen (VCOV)
 • Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (KOOGO)
 • Vlaamse scholierenkoepel
 • Lerarenverenigingen
de in tabel 2.1 vermelde scholen controleren op de kwaliteit van hun onderwijs Onderwijsinspectie
2.3. Bedrijven en andere publieke of private organisaties die lerenden en leerjongeren ontvangen, trainen of op een andere manier met hen werken binnen beroepsonderwijs en -opleiding – dit ontvankelijkheidscriterium zal door het Nationaal Agentschap toegepast worden gebaseerd op de informatie die door de aanvrager wordt verstrekt aangaande hun feitelijke activiteiten

 

3. VOLWASSENENEDUCATIE

3.1. Vlaamse onderwijs- en opleidingsverstrekkers die ontvankelijke onderwijs- en opleidingsprogramma’s en -activiteiten aanbieden in het domein ‘volwasseneneducatie’

 

ONTVANKELIJKE ONDERWIJS- EN OPLEIDINGSPROGRAMMA’S EN -ACTIVITEITEN VOORBEELDEN VAN ORGANISATIES
formeel niet-beroepsgericht volwassenenonderwijs CVO (Talen, NT2, Algemene Vorming ASO), LIGO (centra voor basiseducatie), Deeltijds Kunstonderwijs (+18)
non-formele volwasseneneducatie, vermeld in de statuten  van de organisatie of via de activiteiten in de meest recente jaarverslagen Avansa, socio-culturele organisaties, bibliotheken, vakbonden, musea, humanitaire organisaties, NGO’s, kunstverenigingen, lokale/regionale/provinciale besturen, welzijnsorganisaties, VDAB, Syntra opleidingscentra (niet-beroepsgerichte opleidingen), ouderenverenigingen, gevangenissen, FMDO, erfgoedorganisaties, cultuureducatieve organisaties, natuureducatieve organisaties, …

 

3.2. Lokale en regionale overheden, coördinatieorganen en andere organisaties met een rol in het domein ‘volwasseneneducatie’

 

ROL IN HET ONDERWIJS EN
-OPLEIDINGSSYSTEEM
VOORBEELDEN VAN ORGANISATIES
de verstrekkers vermeld in tabel 3.1 overkoepelen en ondersteunen in hun missie vanuit regelgeving, opdracht of een specifieke rol toegekend vanuit de Vlaamse overheid onderwijskoepels, LIGO, VOCVO, FARO, Kunstenpunt, Socius, departement CJM, departement Omgeving, VVSG, De Federatie, Op/Til, …
nascholing en/of opleiding aanbieden aan lesgevers/vormingswerkers van verstrekkers zoals vermeld in 3.1 lerarenverenigingen, Socius, FARO, …
belast zijn met de controle en monitoring van de kwaliteit van de in tabel 3.1 vermelde verstrekkers van volwasseneneducatie vanuit regelgeving, opdracht of een specifieke rol toegekend vanuit de Vlaamse overheid onderwijsinspectie, departement CJM, departement Omgeving, lokale besturen, VDAB, pedagogische begeleidingsdiensten, …

 

Aanvullende definities:

*enkel organisaties met rechtspersoonlijkheid

**een school erkend, gefinancierd of gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap, en geregistreerd in http://www.ond.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/ (de school = de instelling met een specifiek instellingsnummer)
De Europese Scholen gevestigd op het grondgebied van het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

***enkel organisaties waarvan de rol met betrekking tot schoolonderwijs in Vlaanderen is vastgelegd in een decreet, wet of besluit