Home Projectaanvraag Erasmus+ KA1 Individuele leermobiliteit Schoolonderwijs Mogelijke activiteiten – aanvraagjaar 2024

Mogelijke activiteiten – aanvraagjaar 2024

Activiteiten voor lerenden

GROEPSMOBILITEIT VAN LEERLINGEN
WAT? Een groep lerenden in schoolonderwijs (leerlingen) kunnen in het buitenland een leerperiode doorbrengen samen met leerlingen van de buitenlandse gastschool. Een groep bestaat uit minstens twee leerlingen en hun begeleider(s).
WIE? De deelnemende leerlingen moeten ingeschreven zijn voor een onderwijsprogramma aan de uitzendende school (raadpleeg hiervoorlijst ontvankelijke organisaties).
WAAR? De groepsmobiliteit van leerlingen moet plaatsvinden bij een school die als gastheer optreedt (de gastschool), tenzij een andere locatie beter geschikt is op grond van de inhoud en kwaliteit van de activiteit. In dat geval kunnen activiteiten uitzonderlijk plaatsvinden op een andere locatie in het land van de ontvangende school of in een plaats waar een instelling van de Europese Unie is gevestigd. Ongeacht de locatie moeten bij de activiteit scholieren uit ten minste twee programmalanden betrokken zijn.
DUUR? Minimaal 2 – maximaal 30 dagen.

 

KORTDURENDE LEERMOBILITEIT VAN LERENDEN
WAT? Leerlingen kunnen een periode in het buitenland doorbrengen om er te leren aan een partnerschool of een stage te vervullen in een andere relevante organisatie. Voor elke deelnemer moet een individueel leerprogramma zijn vastgesteld.
WIE? De deelnemende leerlingen moeten ingeschreven zijn voor een onderwijsprogramma aan de uitzendende school (raadpleeg hiervoor ‘lijst ontvankelijke organisaties’).
WAAR? De activiteiten moeten plaatsvinden in het buitenland, in een programmaland.
DUUR? Minimaal 10 – maximaal 29 dagen.
Voor deelnemers met fewer opportunities kan, indien gerechtvaardigd, mobiliteit met een minimale duur van twee dagen worden georganiseerd.

 

LANGDURENDE LEERMOBILITEIT VAN LERENDEN
WAT? Leerlingen kunnen een periode in het buitenland doorbrengen om er te leren aan een partnerschool of een stage te vervullen in een andere relevante organisatie. Voor elke deelnemer moet een individueel leerprogramma zijn vastgesteld. Voor alle deelnemers zal een verplichte opleiding vóór vertrek worden georganiseerd.
WIE? Deelnemende leerlingen moeten ingeschreven zijn voor een onderwijsprogramma aan de uitzendende school. (raadpleeg hiervoorlijst ontvankelijke organisaties’).
WAAR? De activiteiten moeten plaatsvinden in het buitenland, in een programmaland.
DUUR? Minimaal 30 – maximaal 365 dagen

Activiteiten voor personeel

 

JOB SHADOWING
WAT? Een verblijf bij een partnerorganisatie in een ander land met als doel een opleiding te volgen door praktijkmensen te volgen bij hun dagelijkse werkzaamheden in de ontvangende organisatie, goede praktijken uit te wisselen, vaardigheden en kennis te verwerven en/of partnerschappen op lange termijn op te bouwen door participatieve observatie.
WIE? Voor deze activiteiten komen onder meer leerkrachten in aanmerking, evenals schoolleiders en alle andere niet-onderwijzende deskundigen en personeelsleden die in het schoolonderwijs werkzaam zijn. Niet-onderwijzend personeel dat in aanmerking komt, omvat personeel werkzaam in het schoolonderwijs, hetzij in scholen (onderwijsassistenten, pedagogische begeleiders, psychologen enzovoorts), hetzij in andere organisaties die actief zijn in het schoolonderwijs (bv. schoolinspecteurs, adviseurs, beleidscoördinatoren belast met schoolonderwijs enzovoorts). Deelnemers moeten werkzaam zijn bij de uitzendende organisatie of regelmatig werken met de uitzendende organisatie om de kernactiviteiten van de organisatie te helpen uitvoeren (bijvoorbeeld als externe opleiders, experten of vrijwilligers).
WAAR? De activiteiten moeten plaatsvinden in het buitenland, in een programmaland.
DUUR? Minimaal 2 dagen – maximaal 60 dagen.

 

ONDERWIJS- OF OPLEIDINGSOPDRACHT
WAT? Deelnemers kunnen een periode onderwijs of opleiding geven bij een ontvangende organisatie in het buitenland om te leren hoe ze hun taken moeten vervullen en om met collega’s van gedachten te wisselen.
WIE? Voor deze activiteiten komen onder meer leerkrachten in aanmerking, evenals schoolleiders en alle andere niet-onderwijzende deskundigen en personeelsleden die in het schoolonderwijs werkzaam zijn. Niet-onderwijzend personeel dat in aanmerking komt, omvat personeel werkzaam in het schoolonderwijs, hetzij in scholen (onderwijsassistenten, pedagogische begeleiders, psychologen enzovoorts), hetzij in andere organisaties die actief zijn in het schoolonderwijs (bv. schoolinspecteurs, adviseurs, beleidscoördinatoren belast met schoolonderwijs enzovoorts). Deelnemers moeten werkzaam zijn bij de uitzendende organisatie of regelmatig werken met de uitzendende organisatie om de kernactiviteiten van de organisatie te helpen uitvoeren (bijvoorbeeld als externe opleiders, experten of vrijwilligers).
WAAR? De activiteiten moeten plaatsvinden in het buitenland, in een programmaland.
DUUR? Minimaal 2 dagen – maximaal 365 dagen.

 

CURSUSSEN EN OPLEIDING
WAT? Activiteiten die erop gericht zijn de beroepsvaardigheden van een leerkracht, opleider of ander personeelslid te ontwikkelen via een gestructureerd leerprogramma met gedocumenteerde leerresultaten op individueel niveau, en die worden uitgevoerd door professionele opleiders of andere gekwalificeerde deskundigen. Deze activiteiten kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder klassikaal leren, workshops, praktijkleren enz.
WIE? Voor deze activiteiten komen onder meer leerkrachten in aanmerking, evenals schoolleiders en alle andere niet-onderwijzende deskundigen en personeelsleden die in het schoolonderwijs werkzaam zijn. Niet-onderwijzend personeel dat in aanmerking komt, omvat personeel werkzaam in het schoolonderwijs, hetzij in scholen (onderwijsassistenten, pedagogische begeleiders, psychologen enzovoorts), hetzij in andere organisaties die actief zijn in het schoolonderwijs (bv. schoolinspecteurs, adviseurs, beleidscoördinatoren belast met schoolonderwijs enzovoorts). Deelnemers moeten werkzaam zijn bij de uitzendende organisatie of regelmatig werken met de uitzendende organisatie om de kernactiviteiten van de organisatie te helpen uitvoeren (bijvoorbeeld als externe opleiders, experten of vrijwilligers).
WAAR? De activiteiten moeten plaatsvinden in het buitenland, in een programmaland.
DUUR? Minimaal 2 dagen – maximaal 30 dagen.

ANDERE ACTIVITEITEN

 

VOORBEREIDEND BEZOEK
WAT? Organisaties kunnen een voorbereidend bezoek aan hun gastpartner organiseren voordat de mobiliteit plaatsvindt. Voorbereidende bezoeken zijn geen op zichzelf staande activiteit, maar een ondersteunende regeling voor mobiliteit van personeel of lerenden. Elk voorbereidend bezoek moet duidelijk worden gemotiveerd en bijdragen aan een verbetering van de inclusiviteit, het toepassingsgebied en de kwaliteit van mobiliteitsactiviteiten. Voorbereidende bezoeken kunnen bijvoorbeeld worden georganiseerd om de mobiliteit van kansarme deelnemers beter voor te bereiden, de samenwerking aan te gaan met een nieuwe partnerorganisatie of langere mobiliteitsactiviteiten voor te bereiden. Voorbereidende bezoeken kunnen niet worden georganiseerd om een cursus of opleidingsactiviteit voor personeel voor te bereiden.
WIE? Voorbereidende bezoeken kunnen worden verricht door alle personen die in aanmerking komen voor mobiliteitsactiviteiten voor personeel en die betrokken zijn bij de organisatie van het project. Lerenden die aan langlopende leermobiliteit zullen deelnemen en kansarme deelnemers aan elk soort activiteit kunnen bij wijze van uitzondering deelnemen aan voorbereidende bezoeken voor hun activiteiten.
WAAR? Voorbereidende bezoeken moeten plaatsvinden in het buitenland, in een programmaland.
DUUR? Niet bepaald.

 

ONTVANGEN VAN EEN EXPERT
WAT? Scholen kunnen buitenlandse opleiders, leerkrachten, beleidsdeskundigen of andere gekwalificeerde beroepsbeoefenaren uitnodigen die kunnen bijdragen tot de verbetering van het onderwijs en leren bij de ontvangende school. Uitgenodigde experten kunnen bijvoorbeeld opleiding geven aan het schoolpersoneel, nieuwe onderwijsmethoden demonstreren of goede praktijken in organisatie en management helpen overbrengen.
WIE? Uitgenodigde experten zijn mensen uit een ander programmaland die deskundig zijn op het gebied van schoolonderwijs.
WAAR? De locatie voor uitgenodigde experten is altijd die van de begunstigde organisatie (met inbegrip van consortiumleden).
DUUR? Minimaal 2 – maximaal 60 dagen.

 

ONTVANGEN VAN EEN LERAAR/OPLEIDER IN OPLEIDING
WAT? Organisaties kunnen als gastheer optreden voor leerkrachten in opleiding die een stageperiode in het buitenland willen vervullen. De gastorganisatie zal steun ontvangen om de activiteit op te zetten, terwijl de reiskosten en individuele steun voor de deelnemer moeten worden verstrekt door de uitzendende instelling (die daarvoor Erasmus+-financiering mag aanvragen).
WIE? Deelnemers die zijn ingeschreven in of pas zijn afgestudeerd (tot 12 maanden na afstuderen) aan een lerarenopleiding (of een vergelijkbaar onderwijsprogramma voor opleiders of vormingswerkers) in een ander programmaland.
WAAR? De locatie voor leerkrachten in opleiding is altijd die van de begunstigde organisatie (met inbegrip van consortiumleden).
DUUR? Minimaal 10 – maximaal 365 dagen.