Home Projectaanvraag Erasmus+ Jean Monnet Erasmus+ Jean Monnet-lerarenopleidingen

Erasmus+ Jean Monnet-lerarenopleidingen

Jean Monnet-lerarenopleidingen bieden instellingen voor hoger onderwijs of organisaties voor lerarenopleidingen de mogelijkheid om activiteiten te organiseren om leerkrachten in scholen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding in staat te stellen nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, EU-aangelegenheden te onderwijzen en te behandelen en ze zo te versterken door middel van een beter begrip van de EU en haar werking.

Instellingen voor lerarenopleidingen (zowel voor initiële lerarenopleidingen als voor voortdurende professionele ontwikkeling voor leraren) versterken hun interne kennis en vaardigheden met betrekking tot het onderwijzen over EU-aangelegenheden, waardoor leerkrachten beter voorbereid zijn bij het aansnijden van informatie over de EU in hun activiteiten.

De activiteiten voor het opleiden van leraren zullen het onderwijzend personeel van scholen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding (ISCED 1 – 4) ondersteunen.

Het doel van de Jean Monnet-lerarenopleidingen is het ondersteunen van scholen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding bij het plannen, organiseren en aanbieden van informatie over de EU in hun onderwijsprogramma en buitenschoolse activiteiten. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • scholen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding in staat stellen de kennis over de EU te vergroten bij hun onderwijzend personeel;
  • scholen en aanbieders van beroepsonderwijs en -opleiding gestructureerde opleidingsvoorstellen over EU-onderwerpen aanbieden, inhoud en methoden verschaffen voor leerkrachten die op verschillende niveaus onderwijzen, vanuit verschillende achtergronden en ervaringen;
  • specifieke individuele of groepsopleidingen aanbieden (modulair, met verblijf, gemengd of online) aan leerkrachten die belangstelling hebben voor de EU en bereid zijn om EU-onderwerpen in hun dagelijkse werkzaamheden te integreren;
  • het vertrouwen van leerkrachten bevorderen bij het opnemen van een EU-invalshoek in hun dagelijks werk.

Welke activiteiten zijn mogelijk?

De activiteiten in het kader van de Jean Monnet-lerarenopleidingen moeten de voorbereiding en uitvoering van activiteiten voor het opleiden van leerkrachten omvatten. Zij kunnen de vorm aannemen van gerichte cursussen of modules, met inbegrip van afstandsleren (MOOC en/of gemengde activiteiten). Opleidingen moeten formeel zijn en tot een certificaat leiden.

De voorgestelde activiteiten moeten ook steun aan deelnemers omvatten (bv. een tegemoetkoming in reis- en verblijfskosten, het ter beschikking stellen van handboeken en andere specifieke instrumenten, een vrijstelling van inschrijvingsgelden).

Jean Monnet-lerarenopleidingen kunnen de volgende vormen aannemen:

  • opleiding over onderwijsmethoden om EU-aangelegenheden te behandelen;
  • opleiding over EU-aangelegenheden;
  • leerervaringen over onderwerpen van de Europese Unie die een aanvulling vormen op bestaande cursussen (samenwerkend leren tussen klassen, gezamenlijk onderwijs);
  • seminars, zomer- en intensieve cursussen, andere soorten EU-ervaringen waarbij andere belanghebbenden zijn betrokken.

Het bovenstaande kan gebeuren door:

  • ad-hocbegeleiding te bieden bij het selecteren van de opleiding;
  • fysieke, online en/of gemengde opleidingen.

Wat is de mogelijke financiering?

Voor een Jean Monnet-lerarenopleiding (met een projectduur van 36 maanden) is een projectfinanciering voorzien van maximaal €300.000.

Wie kan een aanvraag indienen?

Eén instelling voor hoger onderwijs of één organisatie voor lerarenopleidingen die initiële opleidingen en/of nascholing aanbiedt aan leerkrachten in scholen of instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding (ISCED niveau 1 tot 4) en die gevestigd is in een programmaland.

Hoe gebeurt de aanvraag?

Aanvragen moeten ingediend worden via het Funding & Tender Portal ten laatste op 14 februari 2023 om 17:00 uur (Belgische tijd).

Meer informatie?

Uitgebreide informatie vind je in de Erasmus+ Programmagids.

Deze actie wordt beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).