Projecten voor capaciteitsopbouw in het hoger onderwijs

De actie Capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs (Capacity Building in Higher Education action – CBHE) ondersteunt internationale samenwerkingsprojecten op basis van multilaterale partnerschappen tussen organisaties die actief zijn op het gebied van hoger onderwijs. Hiermee worden de relevantie, kwaliteit, modernisering en ontvankelijkheid van het hoger onderwijs in partnerlanden ondersteund voor sociaal-economisch herstel, groei en welvaart, en in reactie op recente trends, met name de economische mondialisering, maar ook op de recente afname van menselijke ontwikkeling, kwetsbaarheid en toenemende sociale, economische en ecologische ongelijkheden.

Doelstellingen

In het kader van de actie wordt specifiek voorzien in:

 • het verbeteren van de kwaliteit van het hoger onderwijs in de partnerlanden en het vergroten van de relevantie ervan voor de arbeidsmarkt en de samenleving;
 • het verbeteren van het niveau van competenties, vaardigheden en het inzetbaarheidspotentieel van studenten in IHO’s partnerlanden door nieuwe en innovatieve onderwijsprogramma’s te ontwikkelen;
 • het bevorderen van inclusief onderwijs, gelijkheid, billijkheid, non-discriminatie en de bevordering van burgerschapscompetenties in het hoger onderwijs in de partnerlanden;
 • het verbeteren van de onderwijs- en beoordelingsmechanismen voor het personeel en de studenten van IHO’s, kwaliteitsborging, management, bestuur, inclusie, innovatie, kennisbasis, digitale en ondernemerscapaciteiten, alsook de internationalisering van IHO’s in de partnerlanden;
 • het vergroten van de capaciteit van IHO’s, instanties die belast zijn met hoger onderwijs en de bevoegde autoriteiten van partnerlanden, om hun stelsels voor hoger onderwijs te moderniseren, met name op het gebied van bestuur en financiering, door de vaststelling, uitvoering en monitoring van hervormingsprocessen te ondersteunen;
 • het verbeteren van de opleiding van leerkrachten en bij- en nascholing om invloed uit te oefenen op de kwaliteit op langere termijn van het onderwijsstelsel in de partnerlanden;
 • het stimuleren van samenwerking tussen instellingen, capaciteitsopbouw en de uitwisseling van goede praktijken;
 • het stimuleren van samenwerking tussen verschillende regio’s in de wereld via gezamenlijke initiatieven.

 

Geografische streefdoelen

Projecten voor capaciteitsopbouw op het gebied van hoger onderwijs kunnen worden uitgevoerd als:

 • nationale projecten, d.w.z. projecten waarbij instellingen zijn betrokken uit slechts één in aanmerking komend partnerland;
 • meerlandenprojecten (regionaal) binnen één in aanmerking komende regio;
 • meerlandenprojecten binnen meer dan één regio (interregionaal), waarbij ten minste één land uit elke in aanmerking komende regio is berokken

 

Onderdelen (strands)

 • Onderdeel 1 – Bevorderen van de toegang tot samenwerking in het hoger onderwijs
  • Duur : 24 of 36 maanden
  • Financiering : tussen € 200.000 en € 400.000 per project

 

 • Onderdeel 2 – Partnerschappen voor de transformatie van het hoger onderwijs
  • Duur : 24 of 36 maanden
  • Financiering : tussen € 400.000 en € 800.000 per project

 

 • Onderdeel 3 – Projecten voor structurele hervormingen
  • Duur : 36 of 48 maanden
  • Financiering : tussen € 600.000 en € 1.000.000 per project

 

 

Welke organisaties kunnen deelnemen?

Er zijn zeer specifieke regels voor de verschillende actieonderdelen inzake deelname aan een project en wie een projectaanvraag kan indienen. Uitgebreide, gedetailleerde informatie hierover staat in de programmagids.

Hoe gebeurt de aanvraag?

Aanvragen moeten ingediend worden via het Funding & Tender Portal ten laatste op 8 februari 2024 om 17:00 uur (Belgische tijd).

Meer informatie?

Uitgebreide informatie vind je in de Erasmus+ Programmagids.

Deze actie wordt beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap Onderwijs en Cultuur (EACEA).