Oproep: Epos zoekt onafhankelijke experten voor de beoordeling van Erasmus+ projecten in onderwijs en opleiding

Het Vlaamse Nationaal Agentschap voor Erasmus+ (Epos vzw) is op zoek naar experten uit onderwijs en opleiding voor de beoordeling van projectaanvragen en eindrapporten. Epos werkt op dit moment samen met zo’n 50 experten. We willen deze groep graag uitbreiden met nieuwe experten voor de call 2024 en de volgende calls.

1. Context

Het Erasmus+ programma loopt van 2021 tot 2027. Elk jaar doet de Europese Commissie een oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van dit programma. Het gaat om accreditatie-aanvragen en mobiliteitsprojecten (kernactie 1) en partnerschapsprojecten (kernactie 2) in de domeinen schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, volwasseneneducatie en hoger onderwijs.

Voor de beoordeling van de projectaanvragen en eindrapporten doet Epos een beroep op externe experten.

2. Profiel van de experten

2.1 Selectiecriteria

  • Je hebt een hoog niveau van deskundigheid in een of meer sectoren van onderwijs en/of opleiding en uitstekende kennis van het onderwijs en/of opleidingsstelsel in Vlaanderen
  • Je hebt kennis van projectcyclusbeheer.
  • Je hebt kennis van het Erasmus+ programma en in het bijzonder van de betrokken acties.
  • Je hebt kennis van het Europese onderwijs- en opleidingsbeleid.
  • Je hebt ervaring met projectevaluatie, vermogen om te analyseren, samen te vatten en commentaar te geven in het Nederlands en het Engels (lezen Europees niveau C1, schrijven Europees niveau B2). Ervaring met deelname aan een Europees project is een pluspunt.
  • Je kunt jouw standpunten verdedigen naar de medebeoordelaar, maar staat ook open voor een ander gezichtspunt.
  • Je kan een onderbouwde evaluatie schrijven in het Nederlands en het Engels.
  • Je kan de relevantie van de gevraagde budgetten analyseren en evalueren.
  • Je beschikt over goede computervaardigheden die het gebruik van online- evaluatie-instrumenten van de Europese Commissie mogelijk maken.

 

2.2 Beschikbaarheid voor de beoordeling van aanvragen (onder voorbehoud)

Dit is de voorlopige planning van het komende jaar. Dit is dus een richtkalender die midden februari zal gefinaliseerd worden:

Ronde 1 Kernactie 1 Kernactie 210 Kernactie 220
submission deadline 20/2 05/3 05/03
opleiding experten 22/02 02/03 02/03
individuele lezingen 28/02-19/03 19/03-24/04 19/03-22/04
derde lezingen 20/03-08/04 n.v.t. 23/04-03/05
preconsolidatie 20/03-08/04 n.v.t. 23/04-03/05
consolidaties 17/04-23/04 02/05-08/05 15/05-17/05
postconsolidatie 23/04-17/05 08/05-19/06 17/05-19/06
  Kernactie 1 Kernactie 2 (ronde 2)
submission deadline 01/10 01/10
opleiding experten n.t.b. n.t.b.
individuele lezingen 09/10-18/11 09/10-04/11
derde lezingen 19/11-25/11 n.v.t.
preconsolidatie 19/11-25/11 n.v.t.
consolidaties 02/12-04/12 08/11-14/11
postconsolidatie (budget & scores) 04/12-20/01 14/11-09/12

 

2.3 Belangenvermenging en geheimhoudingsplicht

Om belangenvermenging te vermijden en om discretie te waarborgen, zullen alle geselecteerde experten een verklaring op eer moeten ondertekenen.

Experten zullen uitgesloten worden van beoordeling in een bepaalde selectieronde als zij zelf direct betrokken zijn bij een aanvraag ingediend binnen hetzelfde domein binnen een kernactie in diezelfde selectieronde. Indien een expert tot de vaststelling komt dat hij/zij een aan toegewezen dossier niet kan beoordelen omdat er sprake zou kunnen zijn van belangenvermenging, dan moet hij/zij Epos hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

3. Contract en honoraria

De experten ontvangen een contract waarin de rechten en plichten als expert worden opgesomd, evenals de vergoeding.

De honoraria voor de call 2024 zijn als volgt vastgesteld:

Aanvragen Expert (per aanvraag) Expert-consolidator (per aanvraag)
KA120: Accreditatie: aanvraag 200 € 300 €
KA122: Short-term project: aanvraag 100 € 200 €
KA130: Erasmus accreditation for higher education mobility consortia 100 € 200 €
KA210: Small-scale partnership: aanvraag 160 € 260 €
KA220: Cooperation partnership: aanvraag 200 € 300 €
KA171: HED Mobiliteit buiten Europa/Partnerlanden 100 per aanvraag + 60 € per regio
Eindrapporten
KA2: eindrapport 240 €
Opleiding 60 €
Reiskosten 25 €

In overeenstemming met de deontologische code van de Vlaamse overheid ontvangt een expert verbonden aan de Vlaamse overheid geen financiële vergoeding.

Experten kunnen optreden namens een rechtspersoon of als natuurlijk persoon. Indien een expert optreedt namens een rechtspersoon, worden de honoraria en eventuele reiskosten betaald op basis van een factuur, in te dienen door de rechtspersoon bij Epos vzw.

Indien een expert optreedt als natuurlijk persoon of als rechtspersoon zonder vermelding van BTW op de facturen, worden de honoraria aangegeven bij de belastingen via een fiscale fiche 281.50 voor zover deze honoraria op jaarbasis 250 € overschrijden. Deze fiche vermeldt ook de betaalde kosten. Gezien op deze honoraria geen bijdragen voor de sociale zekerheid worden ingehouden, dienen de personen die honoraria ontvangen zelf als zelfstandige sociale bijdragen te betalen en bijkomende verzekeringen te voorzien of dit op te nemen in de aangifte voor personenbelasting.

De uitvoering van de opdracht vereist geen verplaatsingen. Enkel de opleiding, de consolidatiebijeenkomsten en de terugkomsessie kunnen een verplaatsing vereisen. In dat geval worden de reiskosten vergoed op basis van een vaste bijdrage van €25.

4. Ben je geïnteresseerd?

Om je kandidaat te stellen als expert, stuur je het online kandidaatstellingsformulier in samen met je (Europass) CV.

Om te kunnen deelnemen, gelden volgende deadlines voor kandidatuurstelling:

Eerste ronde Kernactie 1 02/02/2024
Eerste ronde Kernactie 2 02/02/2024

5. Meer info

Wil je eerst meer te weten komen over de rol van een expert alvorens je kandidaat te stellen, kan je contact opnemen met Charlotte Haeck (tel:+32 2 553 19 17).

Naar het online kandidaatstellingsformulier
Stel je kandidaat