Onafhankelijke experten gezocht voor de beoordeling van Erasmus+ projecten in onderwijs, opleiding en sport

Het Vlaamse Nationaal Agentschap voor Erasmus+ (Epos vzw) is op zoek naar experten uit onderwijs, opleiding en sport voor de beoordeling van projectaanvragen en eindrapporten. Epos werkt op dit moment samen met zo’n 50 experten. We willen deze groep graag uitbreiden met nieuwe experten voor de call najaar 2024 en de volgende calls.

Context

Het Erasmus+ programma loopt van 2021 tot 2027. Elk jaar doet de Europese Commissie een oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van dit programma. Het gaat om accreditatie-aanvragen en mobiliteitsprojecten (kernactie 1) en partnerschapsprojecten (kernactie 2) in de domeinen schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding, volwasseneneducatie, hoger onderwijs en sport.

Voor de beoordeling van de projectaanvragen en eindrapporten doet Epos een beroep op externe experten.

 

Profiel van de experten

Selectiecriteria

  • Je hebt een hoog niveau van deskundigheid in een of meer sectoren van onderwijs en/of opleiding en/ of sport en uitstekende kennis van het onderwijs en/of opleidingsstelsel in Vlaanderen.
  • Je hebt kennis van projectcyclusbeheer.
  • Je hebt kennis van het Erasmus+ programma en in het bijzonder van de betrokken acties.
  • Je hebt kennis van het Europese onderwijs- en opleidings- en/of sportbeleid.
  • Je hebt ervaring met projectevaluatie, vermogen om te analyseren, samen te vatten en commentaar te geven in het Nederlands en het Engels (lezen Europees niveau C1, schrijven Europees niveau B2). Ervaring met deelname aan een Europees project is een pluspunt.
  • Je kunt jouw standpunten verdedigen naar de medebeoordelaar, maar staat ook open voor een ander gezichtspunt.
  • Je kan een onderbouwde evaluatie schrijven in het Nederlands en het Engels op een zakelijk en objectieve manier.
  • Je kan de relevantie van de gevraagde budgetten analyseren en evalueren.
  • Je beschikt over goede computervaardigheden die het gebruik van online-evaluatie-instrumenten van de Europese Commissie mogelijk maken.
  • Je kan strikte deadlines goed opvolgen.

 

Beschikbaarheid voor de beoordeling van aanvragen (onder voorbehoud)

Dit is de voorlopige planning van het komende najaar. Dit is dus een richtkalender:

  Kernactie 120

(ronde 1)

Kernactie 122

(ronde 2)

Kernactie 210

(ronde 2)

Kernactie 182

(ronde 2)

opleiding experten 28/09 / / /
submission deadline 01/10 01/10 01/10 01/10
individuele lezingen 10/10-18/11 08/10- 25/10 08/10- 25/10 08/10- 25/10
derde lezingen 25/11-29/11 04/11-08/11 n.v.t.

 

04/11-08/11
preconsolidatie 25/11-06/12 04/11-15/11 n.v.t. 04/11-15/11
consolidaties 17/12-19/12 19/11-20/11 (SCH/VET)

26/11 (ADU)

04/11-07/11 19/11-20/11

 

postconsolidatie (budget & scores) 19/12-20/01 20/11-02/12 07/11-02/12 20/11-02/12

 

Beschikbaarheid voor de beoordeling van eindrapporten (onder voorbehoud)

De beoordeling van eindrapporten loopt doorheen het volledige jaar. Geïnteresseerde en geselecteerde experten zullen hiervoor gecontacteerd worden per eindrapport.

Belangenvermenging en geheimhoudingsplicht

Om belangenvermenging te vermijden en om discretie te waarborgen, zullen alle geselecteerde experten een verklaring op eer moeten ondertekenen.

Experten zullen uitgesloten worden van beoordeling in een bepaalde selectieronde als zij zelf direct of indirect betrokken zijn bij een gedecentraliseerde aanvraag in onderwijs, opleiding en sport in diezelfde oproep georganiseerd door Epos: de opdracht van expert is niet verenigbaar met die van raadgever of aanvrager van projecten die door Epos worden beoordeeld. Indien een expert tot de vaststelling komt dat hij/zij een aan toegewezen dossier niet kan beoordelen omdat er sprake zou kunnen zijn van belangenvermenging, dan moet hij/zij Epos hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

 

Contract en honoraria

De experten ontvangen een contract waarin de rechten en plichten als expert worden opgesomd, evenals de vergoeding.

De honoraria voor de call 2024 zijn als volgt vastgesteld:

Aanvragen Expert

(per aanvraag)

Expert-consolidator

(per aanvraag)

KA120: Accreditatie: aanvraag 200 € 300 €
KA122: Short-term project: aanvraag 100 € 200 €
KA182 : Sport (inclusief opleiding) 50 € 75 €
KA130: Erasmus accreditation for higher education mobility consortia 100 € 200 €
KA210: Small-scale partnership: aanvraag 160 € 260 €
KA220: Cooperation partnership: aanvraag 200 € 300 €
KA171: HED Mobiliteit buiten Europa/Partnerlanden 100 per aanvraag +

60 € per regio

Eindrapporten
KA182: eindrapport Sport 100 €
KA2: eindrapport 240 €  260 € (enkel bij KA220)
Ander
Opleiding 60 €
Reiskosten 25 €

 

In overeenstemming met de deontologische code van de Vlaamse overheid ontvangt een expert verbonden aan de Vlaamse overheid geen financiële vergoeding.

Experten kunnen optreden namens een rechtspersoon of als natuurlijk persoon. Indien een expert optreedt namens een rechtspersoon, worden de honoraria en eventuele reiskosten betaald op basis van een factuur, in te dienen door de rechtspersoon bij Epos vzw.

Indien een expert optreedt als natuurlijk persoon of als rechtspersoon zonder vermelding van BTW op de facturen, worden de honoraria aangegeven bij de belastingen via een fiscale fiche 281.50 voor zover deze honoraria op jaarbasis 250 € overschrijden. Deze fiche vermeldt ook de betaalde kosten. Gezien op deze honoraria geen bijdragen voor de sociale zekerheid worden ingehouden, dienen de personen die honoraria ontvangen zelf als zelfstandige sociale bijdragen te betalen en bijkomende verzekeringen te voorzien of dit op te nemen in de aangifte voor personenbelasting.

De uitvoering van de opdracht vereist geen verplaatsingen. Enkel de opleiding, de consolidatiebijeenkomsten en de terugkomsessie kunnen een verplaatsing vereisen. In dat geval worden de reiskosten vergoed op basis van een vaste bijdrage van €25.

 

Ben je geïnteresseerd?

Om je kandidaat te stellen als expert, stuur je het online kandidaatstellingsformulier in samen met je (Europass) CV voor 13 september 2024.

 

Meer info

Wil je eerst meer te weten komen over de rol van een expert alvorens je kandidaat te stellen, kan je contact opnemen met Charlotte Haeck (tel: +32 2 553 19 17) voor meer informatie.

Naar het kandidaatstellingsformulier
Stel je kandidaat