Kenniscentra voor Beroepsopleiding

Het initiatief voor Kenniscentra voor Beroepsopleiding (Centres of Vocational Excellence – CoVE) heeft tot doel een bottom-upbenadering voor professionele uitmuntendheid tot stand te brengen waarbij instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding snel het aanbod aan vaardigheden kunnen aanpassen aan veranderende economische en sociale behoeften. Ze opereren in een bepaalde lokale context en creëren vaardigheidsecosystemen voor innovatie, regionale ontwikkeling en sociale inclusie, terwijl we samenwerken met CoVE’s in andere landen via internationale samenwerking netwerken.

Het voorgestelde concept van kenniscentra voor beroepsopleiding wordt gekenmerkt door een op de lerende gerichte holistische aanpak waarbij beroepsonderwijs en -opleiding:

 • een integraal deel uitmaakt van ecosystemen voor vaardigheden, dat bijdraagt aan regionale ontwikkeling, innovatie, inclusie en slimme-specialisatiestrategieën;
 • deel uitmaakt van kennisdriehoeken, waarbij nauw wordt samengewerkt met andere onderwijs- en opleidingssectoren, de wetenschappelijke gemeenschap en het bedrijfsleven;
 • lerenden in staat stelt om beroepscompetenties en sleutelcompetenties te verwerven via een hoogwaardig aanbod dat op kwaliteitsborging is gestoeld, innovatieve partnerschapsvormen met de arbeidsmarkt opbouwt en door de voortdurende professionele ontwikkeling van onderwijzend en opleidend personeel, innovatieve en inclusieve onderwijsmethoden, mobiliteit en internationaliseringsstrategieën wordt ondersteund.

 

Kenniscentra voor Beroepsopleiding zijn bedoeld voor organisaties die beroepsonderwijs en -opleiding aanbieden op niveaus 3 tot 8 van het Europees kwalificatiekader, met inbegrip van het hoger secundair niveau, het postsecundair niveau, het niet-tertiair niveau en het tertiair niveau (bv. hogescholen, polytechnische instituten enz.).

 

Doelstellingen

Deze actie ondersteunt de geleidelijke opzet en ontwikkeling van Europese platformen van kenniscentra voor beroepsopleiding, die bijdragen aan regionale ontwikkeling, innovatie en slimme-specialisatiestrategieën en aan internationale samenwerkingsplatformen.

Kenniscentra voor Beroepsopleiding zijn op twee niveaus actief:

 1. op nationaal niveau in een bepaalde lokale context, door kenniscentra voor beroepsopleiding nauw te integreren in de lokale innovatie-ecosystemen en ze op Europees niveau met elkaar te verbinden;
 2. op transnationaal niveau via platformen van kenniscentra voor beroepsopleiding om referentiepunten van wereldklasse tot stand te brengen op het gebied van beroepsopleiding, door kenniscentra voor beroepsopleiding samen te brengen die:
  • een gedeeld belang hebben in specifieke sectoren (bv. ruimtevaart, e-mobiliteit, groene en circulaire technologieën, ICT, gezondheidszorg enz.); of
  • innovatieve benaderingen delen om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken (bv. klimaatverandering, uitputting en schaarste van hulpbronnen, digitalisering, kunstmatige intelligentie, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, integratie van migranten, het bijspijkeren van de vaardigheden van lageropgeleiden enz.).

De platformen streven naar “opwaartse convergentie” van topkwaliteit op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding. Zij staan open voor landen met goed ontwikkelde stelsels voor excellente vakbekwaamheid en voor landen die werken aan de ontwikkeling van een soortgelijke aanpak die gericht is op het benutten van het volledige potentieel van instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding om een proactieve rol te spelen bij de ondersteuning van groei en innovatie.

Aanvragen mogen niet uitsluitend activiteiten omvatten die zijn gericht op lerenden op het tertiaire niveau; aanvragen die gericht zijn op beroepsonderwijs en -opleiding op tertiair niveau (EQF-niveaus 6 tot en met 8) moeten ten minste een ander kwalificatieniveau tussen EQF-niveaus 3 tot en met 5 omvatten, alsook een sterk werkgebaseerde component.

 

Welke organisaties kunnen deelnemen?

Het partnerschap moet bestaan uit minimaal acht volwaardige partners, uit minstens vier programmalanden (waaronder ten minste twee EU-lidstaten).

Elk van deze deelnemende landen moet vertegenwoordigd zijn door:

 • ten minste 1 onderneming of organisatie die het bedrijfsleven of de sector vertegenwoordigt; en
 • ten minste 1 aanbieder van beroepsonderwijs en -opleiding (op secundair en/of tertiair niveau).

 

De verdere samenstelling van het partnerschap moet aansluiten op de specifieke aard van het voorstel.

 

Wat is de mogelijke financiering?

Voor een Kenniscentrum voor Beroepsopleiding (met een projectduur van 48 maanden) is een projectfinanciering voorzien van maximaal €4.000.000.

 

Hoe gebeurt de aanvraag?

De aanvraag gebeurt door één van de partners, die de projectaanvraag doet namens alle deelnemende organisaties.

Aanvragen moeten ingediend worden via het Funding & Tender Portal, ten laatste op 7 september  om 17:00 uur (Belgische tijd).

 

Meer informatie?

Uitgebreide informatie vind je in de Erasmus+ Programmagids 2022.

Deze actie wordt beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).