Kenniscentra voor Beroepsopleiding

Het initiatief inzake kenniscentra voor beroepsopleiding (Centres of Vocational Excellence – CoVE) is bedoeld om in te spelen op de beleidsprioriteit ter ondersteuning van hervormingen in de sector beroepsonderwijs en -opleiding, door te zorgen voor hoogwaardige vaardigheden en competenties die leiden tot kwaliteitsvolle banen en kansen gedurende de hele loopbaan, die inspelen op de behoeften van een innovatieve, inclusieve en duurzame economie.

Kenniscentra voor beroepsopleiding zijn in een specifieke plaatselijke context actief, ontwikkelen ecosystemen voor vaardigheden gericht op innovatie, regionale ontwikkeling en sociale inclusie en werken tegelijkertijd door middel van internationale samenwerkingsnetwerken samen met kenniscentra voor beroepsopleiding in andere landen. Zij voorzien in een bottom-upbenadering voor topkwaliteit op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding waarbij een breed scala aan lokale belanghebbenden wordt betrokken, hetgeen instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding in staat stelt het vaardighedenaanbod snel aan te passen aan evoluerende economische en maatschappelijke behoeften.

Het voorgestelde concept van kenniscentra voor beroepsopleiding wordt gekenmerkt door een holistische, op de lerende gerichte aanpak waarbij beroepsonderwijs en -opleiding:

 • een integraal deel vormt van vaardigheidsecosystemen, dat bijdraagt aan regionale ontwikkeling, innovatie,  slimme-specialisatiestrategieën en clusterstrategieën, evenals aan specifieke waardeketens en industriële ecosystemen;
 • deel uitmaakt van kennisdriehoeken, waarbij nauw wordt samengewerkt met andere onderwijs- en opleidingssectoren, de wetenschappelijke gemeenschap en het bedrijfsleven;
 • lerenden in staat stelt om beroepscompetenties en sleutelcompetenties te verwerven via een hoogwaardig aanbod dat op kwaliteitsborging is gestoeld;
 • innovatieve partnerschapsvormen met de arbeidsmarkt opbouwt en door de voortdurende professionele ontwikkeling van onderwijzend en opleidend personeel, innovatieve onderwijsmethoden, de mobiliteit van lerenden en personeel en strategieën voor de internationalisering van beroepsonderwijs en -opleiding wordt ondersteund.

 

Kenniscentra voor Beroepsopleiding zijn bedoeld voor organisaties die beroepsonderwijs en -opleiding aanbieden op niveaus 3 tot 8 van het Europees kwalificatiekader, met inbegrip van het hoger secundair niveau, het postsecundair niveau, het niet-tertiair niveau en het tertiair niveau (bv. hogescholen, polytechnische instituten enz.).

 

Doelstellingen

Deze actie ondersteunt de geleidelijke opzet en ontwikkeling van internationale samenwerkingsnetwerken van kenniscentra voor beroepsopleiding, die bijdragen aan regionale ontwikkeling, innovatie en slimme-specialisatiestrategieën en aan internationale samenwerkingsplatformen.

Kenniscentra voor Beroepsopleiding zijn op twee niveaus actief:

 1. op nationaal niveau  betrekken zij een breed scala van lokale belanghebbenden bij de totstandbrenging van vaardigheidsecosystemen voor lokale innovatie, regionale ontwikkeling en sociale integratie, terwijl zij via internationale samenwerkingsnetwerken samenwerken met kenniscentra voor beroepsleiding in andere landen.
 2. op internationaal niveau brengen zij kenniscentra voor beroepsopleiding bij elkaar die een gezamenlijke interesse delen in:
  • specifieke sectoren of industiële ecosystemen (bv. ruimtevaart, e-mobiliteit, groene en circulaire technologieën, ICT, gezondheidszorg enz.); of
  • innovatieve benaderingen om economische en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken (bv. klimaatverandering, uitputting en schaarste van hulpbronnen, digitalisering, kunstmatige intelligentie, duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, integratie van migranten, het bijspijkeren van de vaardigheden van lageropgeleiden enz.), of
  • innoverende benaderingen om het bereik, de kwaliteit en doeltreffendheid van bestaande kenniscentra voor beroepsopleiding te vergroten.

De netwerken streven naar “opwaartse convergentie” van topkwaliteit op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding. Zij staan open voor landen met goed ontwikkelde stelsels voor excellente vakbekwaamheid en voor landen die werken aan de ontwikkeling van een soortgelijke aanpak die gericht is op het benutten van het volledige potentieel van instellingen voor beroepsonderwijs en -opleiding om een proactieve rol te spelen bij de ondersteuning van groei en innovatie.

Aanvragen mogen niet uitsluitend activiteiten omvatten die zijn gericht op lerenden op het tertiaire niveau; aanvragen die gericht zijn op beroepsonderwijs en -opleiding op tertiair niveau (EQF-niveaus 6 tot en met 8) moeten ten minste een ander kwalificatieniveau tussen EQF-niveaus 3 tot en met 5 omvatten, alsook een sterke component werkplekleren.

 

Welke organisaties kunnen deelnemen?

Het partnerschap moet bestaan uit minimaal acht volwaardige partners, uit minstens vier programmalanden.

Elk van deze deelnemende landen moet vertegenwoordigd zijn door:

 • ten minste 1 onderneming of organisatie die het bedrijfsleven of de sector vertegenwoordigt; en
 • ten minste 1 aanbieder van beroepsonderwijs en -opleiding (op secundair en/of tertiair niveau).

 

De verdere samenstelling van het partnerschap moet aansluiten op de specifieke aard van het voorstel.

 

Wat is de mogelijke financiering?

Voor een Kenniscentrum voor Beroepsopleiding (met een projectduur van 48 maanden) is een projectfinanciering voorzien van maximaal €4.000.000.

 

Hoe gebeurt de aanvraag?

De aanvraag gebeurt door één van de partners, die de projectaanvraag doet namens alle deelnemende organisaties.

Aanvragen moeten ingediend worden via het Funding & Tender Portal, ten laatste op 7 mei 2024  om 17:00 uur (Belgische tijd).

 

Meer informatie?

Uitgebreide informatie vind je in de Erasmus+ Programmagids.

Deze actie wordt beheerd door het Europees Uitvoerend Agentschap onderwijs en cultuur (EACEA).