Kortlopende projecten

Wat is een kortlopend project?

Een kortlopend project  in het schoolonderwijs  (short term projects for mobility of pupils and staff– KA122-SCH) biedt de aanvragende organisatie de mogelijkheid om verschillende mobiliteitsactiviteiten voor haar lerenden en personeel te organiseren gedurende een periode van zes tot achttien maanden. Een kortlopend project is uitstekend geschikt voor organisaties die Erasmus+ voor het eerst proberen, of voor organisaties die slechts een beperkt aantal activiteiten wensen te organiseren. De leermobiliteit moet plaatsvinden in minstens één ander programmaland.

Een aanvraag voor een kortlopend project kan maximaal 30 mobiliteiten omvatten (uitgezonderd begeleiders en voorbereidende bezoeken).

Binnen een periode van vijf opeenvolgende oproepjaren kan een organisatie maximaal drie subsidies voor kortlopende projecten op het gebied van beroepsonderwijs en -opleiding ontvangen. In de periode 2014-2020 ontvangen subsidies tellen niet mee voor deze limiet.

Een kortlopend project laat niet toe om financiering te vragen voor een consortium (een verband tussen twee of meer organisaties.

Wie kan aanvragen?

Op Vlaams niveau werd bepaald welke organisaties aanvragen voor Kernactie 1 kunnen indienen in de domeinen schoolonderwijs, beroepsonderwijs en -opleiding en volwasseneneducatie. Hierbij werd als vertrekpunt genomen: ‘wat zijn ontvankelijke onderwijs- en vormingsprogramma’s in een specifiek domein?’.

KA1 ontvankelijke organisaties

Meer weten

Per selectieronde mag een organisatie slechts één aanvraag indienen voor een kortlopend project in schoolonderwijs.

Organisaties die in het kader van de eerste aanvraagronde een subsidie voor een kortlopend project ontvangen, mogen geen aanvraag indienen voor de (eventuele) tweede ronde van dezelfde oproep tot het indienen van voorstellen.

Organisaties die over een Erasmusaccreditatie voor beroepsonderwijs en -opleiding beschikken kunnen geen aanvraag doen voor een kortlopend project binnen dit domein.

 

Wat zijn mogelijke activiteiten?

Er zijn activiteiten mogelijk voor lerenden en voor personeel. Het betreft grotendeels activiteiten voor het uitsturen van deelnemers van België naar een programmaland, maar er zijn ook activiteiten waarbij men deelnemers uit een ander programmaland ontvangt.

KA1 – SCH – mogelijke activiteiten

Meer weten

Wat is de mogelijke financiering?

Het beschikbare budget wordt grotendeel toegekend via forfaits. Dit betekent dat dit niet gebeurt op basis van de kostprijs van een activiteit, maar wel via een vooraf bepaalde, forfaitaire bijdrage aan een specifieke activiteit.

Enkele budgetlijnen worden toegekend op basis van reële kosten. Voor deze budgetlijnen zal het voorleggen van bewijsstukken ter staving van de kosten essentieel zijn.

KA1 – SCH – mogelijke financiering

Meer weten

Hoe gebeurt de aanvraag?

De aanvraag voor een kortlopend project in schoolonderwijs (code: KA122-SCH) gebeurt via het Erasmus+ and European Solidarity Corps Platform (EESCP). Je vindt het aanvraagformulier KA122-SCH bij ‘Opportunities’.

Om in het EESCP te kunnen werken, heb je een EU-login nodig. Dit is een persoonlijke code die jou toelaat om in een IT-systeem van de Europese Commissie te werken.

Je doet de aanvraag namens een organisatie. De informatie over je organisatie is gelinkt aan de Organisation ID (OID) van je organisatie. Controleer zeker of je organisatie al over een OID beschikt.  Een nieuwe OID mag je pas creëren wanneer je organisatie nog geen OID heeft.

De deadline voor het indienen van voorstellen voor kortlopende projecten schoolonderwijs is 20 februari 2024 om 12:00 u ’s middags. De kans bestaat dat er een tweede deadline volgt in het najaar.

Het aanvraagformulier is beschikbaar in het Engels., maar je vult de aanvraag in het Nederlands in.

Zo vraag je een EU-login aan

Meer weten

Zo vraag je een OID aan

 

Meer weten

Zo vul je een aanvraagformulier in

Meer weten

Hoe gebeurt de beoordeling?

Alle aanvragen worden eerst gescreend op ontvankelijkheid (een administratieve controle).

De ontvankelijke aanvragen gaan door naar de inhoudelijke beoordeling: elke aanvraag wordt voorgelegd aan 2 externe experten die onafhankelijk van elkaar een evaluatie opmaken en die nadien een gezamenlijk standpunt formuleren.

De beoordeling omvat een inhoudelijke analyse en een score.

De experten maken de beoordeling op in overeenstemming met de Erasmus+ Guide for Experts on Quality Assessment. Hierin wordt gedetailleerd beschreven op welke aspecten een voorstel wordt beoordeeld.

Aanvragen die in totaal een score hebben van minstens 60/100 en een score van minstens 50% in elk van de toekenningscriteria komen in aanmerking voor betoelaging.

Hoe gebeurt de budgettoekenning?

Voor KA122-SCH heeft Epos een geoormerkt budget.

Alle aanvragen die in aanmerking komen voor betoelaging worden gerangschikt op basis van de totaalscore.

Het best scorende project wordt eerst betoelaagd, nadien het tweede, enz. tot het budget uitgeput is.

Projecten die niet kunnen betoelaagd worden omdat het budget uitgeput is, komen op een reservelijst. Deze reserveprojecten kunnen eventueel later toch nog betoelaagd worden.

Meer informatie?

Uitgebreide informatie vind je in de Erasmus+ Programmagids.

Opnames van informatie- en schrijfsessies van Epos vind je in de bibliotheek.