di 10 oktober 2017

Besluiten HouseErasmus+ project (KA 3)

De Slotconferentie

Op 21 en 22 september vond de slotconferentie van het HouseErasmus+-project plaats in Brussel. Dit project is gefinancierd onder kernactie 3 van het Erasmus+ programma en werd uitgevoerd door een consortium bestaande uit Erasmus Student Network, Network of Universities from the Capitals of Europe (UNICA), European University Foundation en Compostela Group of Universities.

Het vinden van geschikte en betaalbare huisvesting is één van de grote obstakels en een reële uitdaging waarmee studenten en stagiairs geconfronteerd worden die op internationale mobiliteit willen gaan, vooral in de grote steden. De huisvestingsproblematiek werkt als een selectiemechanisme en sluit bepaalde groepen uit van deelname aan internationale mobiliteit.

Het HouseErasmus+ project heeft de problematiek van de huisvesting van mobiele studenten in kaart gebracht (zie onderzoeksrapport en heeft aanbevelingen en goede praktijken geformuleerd (zie Recommandation and Good Practice Booklet).

Welke zijn de belangrijkste problemen?

 • Huisvesting voor mobiele studenten staat niet hoog op de agenda.
 • Studenten, hogeronderwijsinstellingen, beleidsmakers en verhuurders ondersteunen elkaar te weinig en werken te weinig sameb
 • Er is nood aan kwaliteitsvolle informatie over huisvestingsmogelijkheden
 • Kwaliteitsgarantie van de huisvesting ontbreekt vaak. Studenten rapporteren regelmatig gevallen van discriminatie en fraude.
 • Kostprijs van accommodatie
 • Er is een tekort aan studentenhuisvesting door het stijgende aantal mobiele studenten.
 • Het is moeilijk om huisvesting te vinden voor periodes korter dan één jaar.
 • Taalbarrières en culturele verschillen bemoeilijken het vinden van huisvesting.
 • Stagiairs zijn een zeer kwetsbare groep

Welke oplossingen stelt HousErasmus+ voor?

 • Huursubsidies
 • Aanmoediging van langere mobiliteiten door de Europese Commissie en de hogeronderwijsinstellingen
 • Mogelijkheid tot onderverhuren
 • Verblijven in families/gastgezinnen
 • En vooral: een betere communicatie en samenwerking tussen de stakeholders