di 19 december 2017

Oproep experten Erasmus+ individuele leermobiliteit (KA1)

Stel je kandidaat via de link onderaan deze pagina - laatste update 22/12

Het Erasmus+ programma loopt van 2014 tot 2020. Het doel van het programma is om initiatieven en projecten met een focus op het sociaal en menselijk kapitaal in Europa te ondersteunen in overeenstemming met het principe van een Leven Lang Leren door subsidies te bieden aan formele, maar ook aan niet-formele en informele vormen van leren in onderwijs, opleiding en het jeugdveld. Het Erasmus+ programma kan onderverdeeld worden in drie kernacties:

 • Kernactie 1: Individuele mobiliteit
 • Kernactie 2: Samenwerking voor innovatie en de uitwisseling van goede praktijken
 • Kernactie 3: Steun voor beleidshervormingen

Epos vzw, het Nationaal Agentschap van de Vlaamse Gemeenschap in België is het uitvoerend agentschap voor de gedecentraliseerde acties binnen onderwijs en opleiding Kernactie 1 en Kernactie 2.

Om een tijdig en objectief selectieproces te garanderen, doet Epos voor de kwalitatieve beoordeling van de projectaanvragen een beroep op externe experten. Experten hebben een belangrijke taak in de selectieprocedure van de projectaanvragen binnen het Erasmus+ programma. Experten zorgen voor een coherente, duidelijke, volledige en betrouwbare beoordeling.

Net als in 2017 werkt EPOS met 2 types experten: experten die aanvragen beoordelen (expert) en de experten die aanvragen beoordelen maar ook verantwoordelijk zijn voor de consolidatie (expert-consolidator)

Oproep voor experten KA1 (Individuele Leermobiliteit)

Epos is op zoek naar experten die projectaanvragen KA1 (Individuele Leermobiliteit) kunnen beoordelen. Het betreft projectenaanvragen voor

 • Mobiliteit van personeel in schoolonderwijs
 • Mobiliteit van personeel en leerlingen in beroepsonderwijs en –opleiding
 • Mobiliteit van personeel in de volwasseneneducatie
 • Mobiliteitsprojecten voor hogeronderwijsstudenten en -personeel tussen programmalanden en partnerlanden (aanvragen en beoordelingen in het Engels – KA107)

Het doel van de oproep is om de bestaande groep van externe experten uit verscheidene expertisedomeinen uit te breiden.

Toelatingsvoorwaarden

De kandidaten zijn

 • Natuurlijke personen wonend in België of in een ander programmaland van Erasmus+
 • Beschikbaar voor kortdurende opdrachten

Minimumvereisten De externe expert moet ten minste beschikken over:

 • Een uitstekende beheersing van het Nederlands (mondeling en schriftelijk)
 • Voor hoger onderwijs (KA107): een uitstekende beheersing van het Engels (mondeling en schriftelijk)
 • Kennis van recente ontwikkelingen of recente, relevante werkervaring in één of meer domeinen van onderwijs of opleiding en de verschillen tussen de Europese onderwijssystemen.
 • Voor hoger onderwijs (KA107): kennis van recente ontwikkelingen of recente, relevante werkervaring in het hoger onderwijs alsook basiskennis van de onderwijssystemen buiten Europa.
 • De vaardigheid om met informaticaprogramma’s te werken
 • Opzoeken van digitale informatie
 • Beoordelen van digitale producten en websites van projecten
 • Digitaal invoeren van beoordelingen in de Online Expert Evaluation Tool – OEET
 • Goede redactionele vaardigheden
 • Schriftelijk beargumenteren, onderbouwen;
 • De vaardigheid om projectbegrotingen te analyseren en te evalueren.
 • Ervaring bij het beoordelen van internationale samenwerkingsprojecten.
 • De techniek van het beoordelen of bent in staat het te leren
 • Verbeterpunten concreet kunnen formuleren, zodat de aanvrager deze in de praktijk kan omzetten.
 • Kunnen werken met strikte deadlines en waar nodig onder tijdsdruk;
 • De basishouding waarbij enerzijds standpunten verdedigd worden naar de mede beoordelaar(s) toe, maar waarbij anderzijds voldoende openheid bestaat voor een ander gezichtspunt.

Verwachtingen t.a.v. experten

Alle experten

 • Nemen deel aan de opleiding (1 volledige dag), consolidatiebijeenkomst(en) en een terugkeersessie.
 • Zijn bereid om de richtlijnen en instructies grondig door te nemen en de regels en beleidsdoelstellingen van Erasmus+ toe te passen in de beoordeling van de projectaanvragen.
 • Formuleren een kwaliteitsvolle en voldoende gemotiveerde evaluatie in overeenstemming met de score voor het agentschap en de begunstigde
 • Zijn bereid om in de voorziene periode 8 aanvragen te lezen en te evalueren
 • Stemmen hun evaluatie af met de andere expert
 • Voor hoger onderwijs, lezen en beoordelen in het Engels.

Experten die aanvragen beoordelen EN consolideren (expert-consolidator)

 • Alle bovenvermelde verwachtingen
 • Consolideren van alle aanvragen die hij/zij beoordeelt met de andere expert
 • Bereid zijn om derde evaluaties uit te voeren en deze te consolideren

Selectie en opleiding

De aanvragen voor externe experten zullen beoordeeld worden door het Nationaal Agentschap op basis van de kandidaatstellingsformulieren. Het is mogelijk dat kandidaat-experten worden uitgenodigd voor een gesprek om meer informatie in te winnen omtrent zijn of haar expertise. Na selectie worden de externe experten tijdens de opleiding ingelicht over de Programmagids van Erasmus+, de Gids voor Experten, de beoordelingsformulieren en de OEET- gebruikersgids. We besteden ook aandacht aan het schrijven van een kwaliteitsvolle evaluatie. Deelname aan deze opleiding is vereist om als externe expert te kunnen optreden. De opleiding voor alle experten vindt plaats op 23 en 24 februari 2018. In juni 2018 wordt een terugkeersessie voorzien met alle experten die aanvragen beoordeeld hebben.

Databank van experten

De komende jaren verwacht Epos een toename van het aantal te evalueren projectaanvragen. Daarenboven moeten ook tussentijdse en eindrapporten worden geëvalueerd. Daartoe wordt progressief een databank van kwaliteitsvolle experten opgebouwd. Om dat te bereiken is het noodzakelijk dat de kwaliteit van de beoordeling van elke expert wordt geanalyseerd met het oog op het inzetten van de expert tijdens de verdere looptijd van Erasmus+. Elke expert wordt geëvalueerd op de kwaliteit van de beoordelingen.

Contract en honoraria

De geselecteerde externe experten ontvangen een jaarlijks contract waarin de rechten en plichten als expert worden opgesomd, evenals de vergoeding. Alle experten die beoordelen voor de Call 2018, krijgen de volgende honoraria: Dag- en reisvergoeding voor

 • deelname aan basisopleiding – €80

Vergoeding per beoordeling

 • Expert (alles behalve KA107) – €100 per projectaanvraag
 • Expert voor hoger onderwijs (enkel KA107): prestatievergoeding van €20 per land in een projectaanvraag
 • Expert-consolidator (alle domeinen) – ‘top-up’ van €25 per projectaanvraag

In overeenstemming met de deontologische code van de Vlaamse overheid (principe 4 – objectiviteit), ontvangt een expert -verbonden aan de Vlaamse overheid- hiervoor geen financiële vergoeding.

In het geval dat er aan de experten gevraagd wordt om een vergadering bij te wonen, zullen hun (bewezen) reiskosten vergoed worden op basis van vervoersbewijzen openbaar vervoer (2de klasse) of een vergoeding van €0,3363 per kilometer (incl BTW).

Experten kunnen optreden namens een rechtspersoon of als natuurlijk persoon. Indien een expert optreedt namens een rechtspersoon, worden de honoraria en eventuele reiskosten betaald op basis van een factuur, in te dienen door de rechtspersoon bij Epos vzw. Indien een expert optreedt als natuurlijk persoon worden de honoraria aangegeven bij de belastingen via een fiscale fiche 281.50 voor zover deze honoraria op jaarbasis €125 overschrijden. Op deze fiche worden ook de betaalde kosten vermeld. Gezien op deze honoraria geen bijdragen voor de sociale zekerheid worden ingehouden, dienen de personen die honoraria ontvangen zelf als zelfstandige sociale bijdragen te betalen en bijkomende verzekeringen te voorzien. De uitvoering van de opdracht vereist geen verplaatsingen. Enkel de formele opleiding, de consolidatiebijeenkomsten en de terugkomsessie vereisen een verplaatsing.

Evaluaties van aanvragen voor de oproepronde 2018 (KA1 – Individuele leermobiliteit)

1 februari 2018 is de deadline voor aanvragen binnen Kernactie 1 (KA1). Op basis van het aantal ontvankelijke aanvragen zal een inschatting gemaakt worden van het aantal benodigde experten. Op dat ogenblik ontvangen deze experten een basiscontract, wat later aangevuld wordt met het concrete aantal te evalueren aanvragen. Uiterlijk op 26 februari 2018 starten de evaluaties van de aanvragen. Op 25 maart 2018 verwachten we van alle experten hun beoordelingen. Indien nodig wordt een derde evaluatie voorzien. Deze eventuele derde evaluaties moeten afgerond zijn tegen 8 april 2018. De consolidatiebijeenkomsten voorzien we in de week van 16-22 april 2018. Van een KA1-expert verwachten we dat hij binnen de vooropgestelde periode 8 aanvragen zal beoordelen.

Toewijzing van de aanvragen

De te beoordelen aanvragen worden aan de verschillende experten toebedeeld op basis van zowel de vereiste vaardigheden als hun expertise en ervaring en in overeenstemming met de principes van non-discriminatie, gelijke behandeling en preventie van belangenvermenging.

Belangenvermenging

Om belangenvermenging te vermijden en om discretie te waarborgen, zullen alle geselecteerde experten een verklaring op eer moeten ondertekenen. Deze verklaring zal verzekeren dat (1) er geen speciaal verband bestaat met een organisatie of persoon die deelneemt in een bepaalde selectieronde of specifieke aanvraag waardoor een eerlijke en objectieve beoordeling van het project in het gedrang komt en dat (2) er een geheimhoudingsplicht geldt voor alle te beoordelen documenten. Experten zullen uitgesloten worden van beoordeling in een bepaalde selectieronde als zij zelf direct betrokken zijn bij een aanvraag ingediend onder hetzelfde domein binnen een kernactie in diezelfde selectieronde. Mocht een expert tot de vaststelling komen dat hij een aan hem toegewezen dossier niet kan beoordelen omdat er sprake zou kunnen zijn van belangenvermenging, dan moet hij Epos hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Kandidaatstelling

Om je kandidaat te stellen als nieuwe expert vul je ten laatste op zaterdag 20 januari 2018 je gegevens online in op deze website + laad je het kandidaatstellingsformulier op.

Om je kandidaatstelling te vernieuwen als ervaren expert vul je ten laatste op zaterdag 20 januari 2018 je gegevens online in op deze website.

Naar het formulier

Klik hier